เงิ นอุดหนุนบุ ตร โอนเข้ าบัญชีแล้ว 600 บ าท

“เงิ นอุดหนุนบุ ตร” รอบเดือนเมษายน 2564 เข้ าแล้ว 600 บ าท พร้อมเปิ ดวิธีตร วจสอบสิ ทธิ์ไม่ยุ่งย าก เพียงกร อก 3 ทีผ่ านเว็บไซต์ สาม ารถเช็ กเงิ นเข้ าได้เลย

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒน าสังค มฯ แ จ้งว่า เงิ นอุดหนุนเด็ ก รอบเดือนเมษายน 2564 จำนวน 600 บ าทต่อเดือน

จะออกวันนี้ (9 เมษายน 2564) โดยมีจำนวนผู้มีสิ ทธิ์ส่งเบิกทั้งหมด 2,115,640 ร าย จำนวนเงิ น 1,369,687,400 บ าท

ทั้งนี้ ผู้ปกครองสาม ารถตร วจสอบสถานะของผู้ลงทะเบี ยนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th ศูนย์ปฏิบัติก ารโครงก ารเงิ นอุดหนุนเพื่อก ารเลี้ ยงดูเด็กแ รกเกิ ด

วิธีการตร วจสอบสิ ทธิ์ “เงิ นอุดหนุนบุ ตร” มีดังนี้

1. เข้ าเว็บไซต์ ระบบตร วจสอบสถานะสิ ทธิ์ โครงก ารเงิ นอุดหนุนเพื่อก ารเลี้ยงดูเด็ กแ รกเกิ ด หรือ (คลิกที่นี่)

2. กรอกข้อมูลหม ายเลขบัตรประชาช น ดังนี้

ระบุหม ายเลขประจำตัวประชาช นผู้ลงทะเบี ยน

ระบุหม ายเลขประจำตัวประชาช นเด็ กแ รกเกิด

ระบุรหัสยืนยันรูปภ าพ

อย่ างไรก็ต าม ข้อมูลจะอัปเดตสถานะ หลังจ ากมีก ารจ่ ายเงิ นของทุกรอบเดือน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถ ามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ปฏิบัติก ารโครงก ารเงิ นอุดหนุนเพื่อก ารเลี้ ยงดูเด็ กแ รกเกิ ด โทร. หรือโทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 /

0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300.

ข้อมูลthairath