เกิ ดวันอังค ารก ารเงิ นรุ่งเรื องก ารงานมั่นคง

ดูด วงร ายวันสำหรับท่ านที่เกิ ดวันอังค าร

ก ารงาน ใช้เงิ นลงทุนเริ่ มสร้ างธุรกิจประสบความสำเร็จ

ก ารเงิ น เกิ ดความเจ ริญรุ่งเรื องในเรื่ องฐ านะตนเอง

ความรัก ได้พบค นที่มีเสน่ห์

เค ล็ดลับเส ริมด วงประจำวันนี้

ปลูกต้นบัว

อัญมณีมงคล ฮอคอาย

สีมงคล สีเทา

เลขนำโ ชค 1,5,6,9

ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์มีผลตั้งแต่วันที่ 8 – 15 เมษายน 2564

ฤกษ์ดีในก ารทำบุญขึ้นบ้ านให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:12 – 12:45

ฤกษ์ดีในก ารซื้อรถยนต์คันให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:09 – 13:39

ฤกษ์ดีในก ารติดต่อเจรจ างานต่ างๆเหม าะในช่ วงเวลา 8:39 – 14:11

ฤกษ์ดีในก ารเปิ ดร้ านเริ่มธุรกิจให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:00 – 13:11

ฤกษ์ดีในก ารเดินทางทำบุญเหม าะในช่ วงเวลา 5:23 – 12:45

ข้อมูลsanook