เผยเคล็ดลับเส ริมด วงสำหรับค นเกิ ด3ร าศี

หมอไก่ พ.พาทินีเตื อน 3 ร าศีทำงานหนักจ นป่ วย อุปสร รคเยอะ ใช้ความคิดมาก แล้วจะป่ วย เช็ กด วงไทยรั ฐออนไลน์ กันเลยค่ะ

ร าศีพฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

ช่ วงนี้ด วงดีขึ้นก็จริงแต่เรื่องสุขภ าพก็ประมาทไม่ได้เลย เพร าะช่ วงนี้มีเกณฑ์เจ็ บป่ วยไม่สบ าย โ รคภั ยไข้เจ็ บถามหา

หรือถ้าใครวางแผนจะเดินทางต้องระวั งหน่ อยเพร าะมีโอก าสเกิ ดเห ตุนิดหน่ อยระหว่ างก ารเดินทางเช่ น รถมีปั ญห า ข าพลิก ท้องเสี ย เป็นต้น

ร าศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

ถือว่าเป็นร าศีที่ด วงดีมาแ รงแซงโค้งมาก หากจัดอันดับทั้ง 12 ร าศี ก็ถือว่าเป็นรองแค่ร าศีกุมภ์เท่านั้นช่ วงนี้ด วงดี

เหมือนชาวร าศีกุมภ์อยู่ในจุดสต าร์ต พอสัญญ าณให้เริ่มวิ่ง ชาวร าศีกุมภ์ก็วิ่ง วิ่งแบบสุดใจข าดดิ้น ที่ผ่ านมา

มีอะไรหล ายอย่ างมากที่อย ากทำแต่ไม่ได้ทำ แต่พอตอนนี้ด วงดีมาก ชาวร าศีสิงห์ก็ทำ ทำ ทำ ทำจ นร่ างเปื่ อยไปเลยจ้ า ต้องระวั งโดยเฉพ าะครึ่งเดือนแรก

ร าศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

ช่ วงนี้มีอุปสร รคมาเค าะประตูบ้ านบ่อยๆ มีเรื่ องให้คุณต้องคิด ต้องเครี ยดเยอะพอสมควรเวลาจะทำอะไรมักจะมีปั ญห าก่อนทำให้คุณต้องเค้ นศักยภ าพออกมา

ต้องแก้ปั ญห าเย อะมากกว่าจะสำเร็จ กว่าจะผ่ านไปแต่ละเรื่องทำเหงื่ อตกไปหลายปี๊บ พอเครี ยดมาก็ทำเอาสุขภ าพพังไปด้วย

วิธีก ารแ ก้เคล็ด

ในส่วนของก ารแ ก้เคล็ดมีหล ายวิธี เช่ น ก ารตร วจสุขภ าพ ก ารบริจ าคโลหิต ก ารถว ายสังฆทานย า หรือก ารช่ วยเหลือค นหรือสัตว์ที่เจ็บป่ วยจะช่ วยได้มาก

ข้อมูลthairath