อัพเดทเร าช นะกลุ่ มพิเศษดูผลคัดกรอง ก่อนรับเงิ น 7,000 บ าท

ตร วจสอบอัพเดท คืบหน้ าม าตรก ารแ จกเงิ น “เร าช นะ” กลุ่ มพิเศษ-กลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน เช็ คผลคัดกรอง ก่อนรับเงิ น 7,000 บ าท

ติดต ามตร วจสอบอัพเดท ความคืบหน้ าม าตรก ารแ จกเงิ น “เร าช นะ” กรณีกลุ่ มพิเศษและกลุ่ มไม่มีสม าร์ทโฟน เช็ คผลคัดกรอง

ก่อนรับเงิ น 7,000 บ าท ซึ่งล่ าสุด “กระทร วงก ารคลัง” ประก าศผลก ารคัดกรองคุณสมบัติสำหรับกลุ่ มผู้ไม่มีสม าร์ทโฟนและกลุ่ มพิเศษ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง ในฐ านะโฆษกกระทร วงก ารคลัง

เปิ ดเผยความคืบหน้ าก ารประก าศผลก ารคัดกร องคุณสมบัติประชาช นกลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสม าร์ทโฟน)

ที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารเร าช นะ ระหว่ างวันที่ 8 – 26 มีน าค ม 2564 นั้น

ประชาช นที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารเร าช นะ ในช่ วงเวลาดังกล่ าว สาม ารถตร วจสอบผลก ารคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564

เป็นต้นมา ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com หรือ Call Center ของธน าค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น) หม ายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

โดยผู้ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับก ารโอนวงเงิ นสิ ทธิ์ จำนวน 7,000 บ าท และสาม ารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ผ่ านบัตรประชาช นแบบอเนกประสงค์

(Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบก ารร้ านค้ าหรือผู้ให้บริก ารที่เข้ าร่วม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 พฤษภาค ม 2564

นอกจ ากนี้ โฆษกกระทรวงก ารคลัง ได้เน้นย้ำว่า สำหรับประชาช นกลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

(ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร ทุพพลภาพ ผู้ป่ วยติดเตี ยง) ที่ไม่สาม ารถเดินทางออกจ ากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่ วยเหลือ

จ ากหน่ วยรับลงทะเบี ยนเคลื่อนที่ ที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารฯ ระหว่ างวันที่ 27 มีน าค ม – 9 เมษายน 2564

จะทร าบผลก ารคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับก ารโอนวงเงิ นสิ ทธิ์

จำนวน 7,000 บ าท และสาม ารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ผ่ านบัตรประจำตัวประชาช นแบบอเนกประส งค์ (Smart Card)

ได้ที่ผู้ประกอบก ารร้ านค้ าหรือผู้ให้บริก ารที่เข้ าร่วมโครงก ารฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาค ม 2564

ข้อมูลbangkokbiznews