ธน าค ารไทยพาณิ ชย์ ประก าศปิ ด 6 สาขา

ธน าค ารไทยพาณิชย์ ประก าศปิ ด 6 สาขา หลังพนง.ใก ล้ชิดกับผู้ติ ดcv

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ธน าค ารไทยพาณิ ชย์ ประก าศปิ ดสาขาชั่วคร าว ในวันที่ 9 เมษายน

เนื่องจ ากสถ านก ารณ์cvเพื่อความป ลอดภั ยของลู กค้ า หลังจ ากพนักงานใก ล้ชิดกับผู้ติดcv ดังนี้

1.สาขาจรัลสนิทวงศ์ ซอย 13

2.สาขาเซ็นทรัลแก รนด์ พระร าม 9

3.สาขาเซ็นทรัลพล าซา บ างน า

4.สาขาอาค ารเพลินจิตเซ็นเตอร์

5.สาขาถนนโพศรี อุดรธานี

6.สาขาบิ๊กซี สระแก้ว

ข้อมูลmatichon