เร าช นะ คลังเผยเม็ดเงิ นสะพัดกว่าแสนล้ านบ าท

เร าช นะ คลังเผยยอดใช้จ่ ายสิ ทธิสะสมอยู่ที่ 192,930 ล้ านบ าท จ ากจำนวนผู้ใช้สิ ทธิรวมทั้งสิ้น 32.8 ล้ านค น

กระทร วงก ารคลัง เผยถึงความคืบหน้ าของโครงก ารเร าช นะ ณ วันที่ 8 เม.ย. 64

พบว่ามียอดก ารใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิสะสมรวมทั้งสิ้ น 32.8 ล้ านค น คิดเป็นมูลค่ าก ารใช้จ่ ายหมุนเวี ยน

ในระบบเศร ษฐกิ จไทยแล้วกว่า 192,930 ล้ านบ าท ซึ่งเป็นก ารใช้จ่ ายผ่ านผู้ประกอบก ารร้ านธงฟ้าร าค า

ประหยัดพัฒน าเศร ษฐกิ จท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น” ร้ านค้ าค นละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้ าร่ วมโครงก ารฯ

รวมถึงผู้ประกอบก ารร้ านค้ าและผู้ให้บริก ารที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารฯ จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.3 ล้ านกิจก าร

โดยแบ่งกลุ่มที่มียอดก ารใช้จ่ ายสิ ทธิเร าช นะออกเป็น 3 กลุ่ ม ดังนี้

ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้ านค น ยอดใช้จ่ ายจำนวน 72,167 ล้ านบ าท

กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เร าเที่ยวด้วยกัน-ค นละครึ่ง)

และผู้ที่ผ่ านเก ณฑ์ลงทะเบี ยน www.เร าช นะ.com มีจำนวน 16.8 ล้ านค น มีก ารใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิสะสม 108,818 ล้ านบ าท

ผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่ านก ารคัดกร องคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้ านค น

มียอดใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิสะสม จำนวน 11,945 ล้ านบ าท

ข้อมูลsanook