ร าค าทองล่ าสุด ขึ้นทีเดี ยว 150 บ าท

“ร าค าทองวันนี้” เปิ ดตล าดเช้าวันศุกร์ ปรับขึ้น 150 โดยร าค า “ทองคำแท่ง”

ข ายออกบ าทละ 26,100 ร าค า “ทองรูปพร รณ” ข ายออกบ าทละ 26,600

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64 สมาค มค้ าทองคำร ายงานว่า ร าค าทองไทยวันนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.30 น. ร าค าทอง ปรับขึ้น 150 ส่งผลให้ ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 26,000 ข ายออกบ าทละ 26,100 บ าท ส่วนทองรูปพร รณ

รับซื้อบ าทละ 25,529.44 ข ายออกบ าทละ 26,600 บ าท.

ข้อมูลthairath