เผย 27 จังหวัด ทั่วประเทศ เตรี ยมรับมือ ฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุนิยมวิทย า เผย หลายจังหวัดทั่วประเทศ เตรี ยมรับมือ ฝนฟ้าคะนอง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน กรมอุตุนิยมวิทย า ได้เผยพย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมง ข้ างหน้ า วันที่ 9 เมษายน – 10 เมษายน 2564

ภ าคเหนือ อาก าศร้อน ถึง ร้อนจัด ฟ้าหลัวในตอนกล างวัน ฝนฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ฝนฟ้าคะนอง พิษณุโลก ต าก กำแพงเพชร พิจิตร และ เพชรบูรณ์

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ อาก าศร้อน ฟ้าหลัวในตอนกล างวัน ฝนฟ้าคะนอง ขอนแ ก่น ชัยภูมิ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ภ าคกล าง อาก าศร้อน ฟ้าหลัวในตอนกล างวัน ฝนฟ้าคะนอง อุทัยธานี สุพร รณบุรี ก าญจนบุรี และ ร าชบุรี

ภ าคตะวันออก อาก าศร้อน ฟ้าหลัวในตอนกล างวัน ฝนฟ้าคะนอง ปร าจีนบุรี ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตร าด

ภ าคใต้ฝั่งอ่ าวไทย และ อันดามัน ฝนฟ้าคะนอง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธร รมร าช

กทม. ปริมณฑล อาก าศร้อน ฟ้าหลัวในตอนกล างวัน ฝนฟ้าคะนองบ างแห่ง

ข้อมูลmatichon