ประเดิมข ายห วยผ่ านแอปเริ่มงวด 1 มิ.ย.64

9 เมษายน 2564 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสร รพสามิต ในฐ านะประธ านสำนักงานสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล

เปิ ดเผยว่า ขณะนี้ปิ ดรับสมั ครตัวแทนจำหน่ ายสล ากฯ ร าค า 80 บ าท ในโครงก าร จีแอลโอ ออฟฟิเชียล

เซลเลอร์ส โดยมียอดผู้สมั ครทั้งสิ้น 520 ร าย แบ่งเป็นตัวแทนในเขตกรุงเทพฯ 460 ร าย และ จ.นนทบุรีอีก 60 ร าย

โดยกระบวนก ารหลังจ ากนี้คือก ารคัดเลือกตัวแทน ซึ่งสำนักงานสล ากฯ มีหลักเก ณฑ์ที่ชัดเจ นในก ารคัดเลือก

รวมทั้งมีระบบควบคุมและติดต ามก ารเคลื่ อนไหวของตัวแทนผู้ค้ าที่ผ่ านก ารคัดเลือกให้เข้ าร่วมโครงก ารที่ดี

ข้อมูลthaipost