เผย 7 กฏเห ล็กคุมเข้ มเทศก าลสงกร านต์64

กระทร วงสาธ ารณสุข ประก าศ 7 ม าตรก ารคุมเข้มcv ช่ วงเทศก าลสงกร านต์

วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่กระทร วงสาธ ารณสุข นอกจ ากจะมีก ารประก าศ 5 จังหวัดคุมเข้ม

เป็นจังหวัดสีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด มี 5 จังหวัด ได้แ ก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปร าก าร นครปฐม

พื้นที่ควบคุมสีส้ม 9 จังหวัด ได้แ ก่ สมุ ทรสาคร สมุทรสงคร าม ชุมพร ต าก ร าชบุรี ชลบุรี สุพร รณบุรี นร าธิวาสและก าญจนบุรี

ส่วนจังหวัดเฝ้ าระวั งสูง สีเหลือง มี 10 จังหวัดได้แ ก่พระนครศรีอยุธย า สระบุรี นครน ายก ฉะเชิงเทร า เพชรบุรี ระนอง ระยอง สงขลา ยะลา ขอนแ ก่น

และที่เหลืออีก 53 จังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้ าระวั ง สีเขียว

และออกม าตรก ารสำหรับเทศก าลสงกร านต์ ซึ่งมากจ ากก ารประชุมคณะกร รมก ารด้านวิชาก ารต าม พรบ.โ รคติดต่อ พ.ศ.2558

ในคณะกร รมก ารโ รคติดต่อแห่งชาติ และ ศูนย์ปฏิบัติก ารในภาวะฉุ กเฉิ น สธ. 5 เมษายน 2564 ดังนี้

1.มอบกรมควบคุมโ รคปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่ (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด, พื้นที่ควบคุม,

พื้นที่เฝ้ าระวั งสูง,พื้นที่เฝ้าระวั ง หรือพูดง่ ายๆ เป็นก ารปรับสี เพื่อใช้ประกอบก ารดำเนินงานต ามคำสั่ง ศบค.ให้ตรงกับสถ านก ารณ์จริงในปัจจุบัน

2.ช่ วงเทศก าลนี้ พี่น้องเดินทางกลับภูมิลำเน า ให้อสม.ประจำหมู่บ้ านติดต ามผู้เสี่ ยงโดยเฉพ าะผู้ที่มาจ ากกรุงเทพฯ ปริมณฑล

ให้ซักถ ามว่าไปเที่ยวสถานบันเทิงหรือไม่อย่ างไร เพื่อจะได้มีก ารแนะนำให้เขาตร วจหาเชื้อรวมทั้งม าตรก ารอื่น ๆ ที่จำเป็น

เป็นไปต ามม าตรก ารจังหวัดกำหนด ซึ่งไม่มีก ารห้ ามเดินทาง ไม่ต้องกักตัว แต่อย ากให้เข้ าใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ฟังประก าศของจังหวัด

3.มอบกรมควบคุมโ รค ดำเนินเฝ้ าระวั งกลุ่มเสี่ ยง สถ านบันเทิง ผับบาร์ โดยเฉพ าะแถวกรุงเทพฯ ปริมณฑล

จะมีก ารดำเนินก ารมาตรก ารในก ารคัดกรองในสถ านบันเทิงให้ครบถ้วน เบื้ องต้นในกรุงเทพฯ มีสถานบันเทิง 1,000 กว่าแห่งก็จะมีก ารจัดระบบก ารเฝ้าระวั ง

4.ให้ทุกจังหวัดตั้งรับเฝ้ าระวั งผู้ที่เดินทางมาจ ากพื้นที่เสี่ ยง ให้ อสม. เค าะประตูบ้ าน

5.ให้โ รงพย าบ าลทุกแห่ง ซักประวัติหากมีความเสี่ ยงให้ตร วจหาเชื้ อcv ทันที

6.สั่งก าร สถาบันบำร าศนร าดูร และ สถาบันป้องกันควบคุมโ รคเขตเมือง เปิ ดให้บริก ารตร วจประชาช นทุกวันไม่เว้นวันหยุด

7.ทุกจังหวัดพิจ ารณ า นำวัคซีนเพื่อก ารควบคุมโ รค ต ามคำแนะนำคณะกร รมก ารโ รคติดต่อจังหวัด กทม.

ข้อมูลprachachat