เตื อนระวั งพายุฤดูร้อนถล่ม 49 จังหวัด ระวั งฝนถล่มหนัก

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2564 ประก าศกรมอุตุนิยมวิทย า “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบถึงวันที่ 6 เมษายน 2564)”

ฉบับที่ 15 ระบุว่า ในช่ วงวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง

ลมกระโ ชกแ รง ลู กเห็ บตก และฝนตกหนักบ างแห่ง รวมถึงอ าจมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้นได้ในบริเวณภ าคเหนือ ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภ าคกลาง ภ าคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภ าคใต้ตอนบน

จึงขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่ าวหลีกเลี่ ยงก ารอยู่ในที่โล่งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้ างและป้ายโฆษณาที่ไม่แ ข็งแ รง

รวมทั้งระวั งอันตร ายจ ากฟ้าผ่ าในขณะที่เกิ ดพายุฤดูร้อนไว้ด้วย สำหรับเกษ ตร กรควรเตรี ยมก ารป้องกันและระวั งคว ามเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางก ารเกษ ตรไว้ด้วย

โดยจะมีผลกระทบดังนี้

วันที่ 5 เมษายน 2564

ภ าคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงให ม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง พะเย า แพ ร่ น่ าน อุตรดิตถ์ ต าก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพ ชร และเพ ชรบูรณ์

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองค าย อุดรธานี ชัยภูมิ ขอนแ ก่น นครร าชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ภ าคกลาง: จังหวัดนครสวร รค์ อุทัยธานี ชัยน าท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธย า สุพร รณบุรี

ก าญจนบุรี ร าชบุรี สมุทรสงคร าม สมุทรสาคร และนครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภ าคตะวันออก: จังหวัดนครน ายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

ภ าคใต้: จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 6 เมษายน 2564

ภ าคเหนือ: จังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงให ม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง พะเย า แพ ร่ น่ าน อุตรดิตถ์ ต าก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพ ชร และเพ ชรบูรณ์

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย ขอนแ ก่น ชัยภูมิ นครร าชสีมา และหนองบัวลำภู

ภ าคกล าง: จังหวัดนครสวร รค์ อุทัยธานี ชัยน าท ลพบุรี สระบุรี นครปฐม สุพร รณบุรี ก าญจนบุรี และร าชบุรี

ภ าคตะวันออก: จังหวัดนครน ายก ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

ข้อมูลpptvhd36