4 ร าศีหมอกฤษณ์ คอนเฟิร์มด วงแ ข็งสุด

4 ร าศีผีไม่หลอก ‘หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม’ ด วงแ ข็งสุด ศั ตรูยังแ พ้ภั ย

วันที่ 3 มีน าค ม หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผย 4 ร าศีด วงแ ข็ง ศัตรูแ พ้ภั ย แ ม้แ ต่ผียังไม่กล้ าหลอก ได้แ ก่

ร าศีเมษ เป็นร าศีที่ด วงแ ข็ง คือ จะมีค นมาให้ร้ ายอยู่บ่อยครั้ง แต่ค นร าศีเมษ ก็รอดไปได้ทุกครั้ง และค นที่มันชอบติฉินนินทาว่าร้ าย

หรือให้ความมักจะแ พ้ภั ยตัวเอง สุดท้ ายโป๊ะแ ตกเอง และค นร าศีเมษ เป็นร าศีที่ผีหลอกน้อยที่สุด

ร าศีสิงห์ เป็นโ ชคชะต าที่เด่น เป็นด วงชะต าเจ้ าค นน ายค น แต่มักมีค นอิ จฉ าริษย า คอยเลื่อยข า คอยตัดแข้งตัดข า คอยตัดโอก าสตลอดเวลา

แต่เข าจะแ พ้ภั ยตัวเอง และร าศีสิงห์ด วงแ ข็งมากๆ ไปในที่ที่ผีเยอะ ที่ชุม ก็มักจะไม่ถูกผีหลอก แ ม้แต่เทวดา ผีส าง ก็ไม่กล้ าจะมาหลอก

ร าศีธนู เป็นอีกร าศีด วงแ ข็ง ไม่ว่าศัตรูหมู่ม ารจะมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ เร าจะเดือดเนื้อร้อนใจไปเอง แต่สุดท้ายศั ตรูมักจะจ ากไป

แล้วก็แ พ้ภั ยไป ปั ญห าอุปสร รคต่ างๆ คลี่คล าย ไปได้ด้วยตัวคุณเองตลอด บั้นปล ายก็สบ ายด้วย ที่สำคัญ ผีส าง น างไม้ หล อกคุณไม่ได้ ค นทำของทำอะไรใส่คุณไม่ได้

ร าศีมังกร เป็นร าศีที่ด วงแ ข็ง ผีไม่ค่อยกล้ ามาหลอกค นร าศีมังกรหรอก กุม าร ใครเลี้ ยงน่ะเห็น แต่เร าไม่ค่อยเห็น

เนื่ องจ ากค นร าศีมังกรเป็นค นด วงแ ข็ง แ ม้แต่เทวดาก็ไม่กล้ าที่จะมาหลอก มากล้ำกร าย ผีส างไม่ต้องกลัว ไปนอนป่าช้า

ไปนอนโ รงแ รมที่ไหนก็แล้วแต่ มักจะไม่ค่อยเจอผี แต่ถึงแ ม้จะเป็นค นด วงแข็ง แต่ก็เป็นค นที่กลัวผี เป็นค นที่หว าดกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็น

ข้อมูลmatichon