ค นอังค ารด วงแ ข็งล าภก้อนโตจะหล่นทับ

ดูด วงร ายสำหรับท่ านที่เกิ ดวันอังค าร

ก ารงาน สร้ างผลงานได้โดดเด่นจ นได้รับความนับถือจ ากผู้ร่ วมงาน

ก ารเงิ น ได้เงิ นจ ากความเส น่หา

ความรัก มีโอก าสพบคนผิวข าว

เคล็ดลับเส ริมด วงประจำวันนี้

ขอพรพระพิฆเนศ

อัญมณีมงคล ฮอคอาย

สีมงคล สีเทา

เ ลขนำโ ชค 1,5,6,9

ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์มีผลตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2564

ฤกษ์ดีในก ารทำบุญขึ้นบ้ านให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:12 – 12:45

ฤกษ์ดีในก ารซื้อรถยนต์คั นให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:09 – 13:39

ฤกษ์ดีในก ารติดต่อเจรจ างานต่ างๆเหม าะในช่ วงเวลา 8:39 – 14:11

ฤกษ์ดีในก ารเปิ ดร้ านเริ่มธุรกิ จให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:00 – 13:11

ฤกษ์ดีในก ารเดินทางทำบุญเหม าะในช่ วงเวลา 5:23 – 12:45

ข้อมูลsanook