เร าเที่ ยวด้วยกัน เฟส 3ใช้สิ ทธิได้วันแ รกเมื่ อไหร่

“ททท.” เผยโครงก าร “เร าเที่ ยวด้วยกัน เฟส 3” เตรี ยมเปิ ดให้ประชาช นใช้สิ ทธิส่วนลดจองห้องพัก 2 ล้ านห้องให ม่

รั ฐบ าลช่ วยจ่ าย 40% ภ ายในสัปดาห์แ รกของเดือน พ.ค.นี้

น ายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าก ารก ารท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่ าวว่า ความคืบหน้ าโครงก าร

“เร าเที่ ยวด้วยกัน” ระยะที่ 3 (เฟส 3) ที่เพิ่มสิ ทธิห้องพักให้อีกจำนวน 2 ล้ านห้องให ม่ ขย ายเวลาใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค.2564

โดยค าดว่าจะพร้อมเปิ ดให้ประชาช นใช้สิ ทธิส่วนลดห้องพัก ซึ่งรั ฐบ าลช่ วยสมทบจ่ ายให้ 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บ าท/ห้อง/คืน ภ ายในสัปดาห์แ รกของเดือน พ.ค.นี้

โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่ างก ารปรับปรุงระบบของธน าค ารกรุงไทย เพื่อป้องกันก ารทุจริ ตที่อ าจเกิ ดขึ้นเหมือนช่ วงที่ผ่ านมา

โดยเฉพ าะก ารขอข้อมูลจ ากกระทร วงมหาดไทยมาใช้ประกอบในก ารสแ กนใบหน้ า

ก่อนเข้ าใช้สิ ทธิส่วนลดห้องพักในก ารท่องเที่ ยว เพื่อยืนยันตัวตนว่าผู้ใช้สิ ทธิเป็นเจ้ าของสิ ทธิจริงๆ

ข้อมูลbangkokbiznews