กรมอุตุนิย มวิทย าชี้ 8 จังหวัดเจอฝนตกหนัก

“กรมอุตุนิยมวิทย า” ร ายงาน “พยากรณ์อาก าศ” ระบุ ประเทศไทยตอนบน มีอาก าศร้อนหล ายพื้นที่และมีอาก าศร้อนจัดบ างแ ห่ง

ฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ชกแ รงบ างพื้นที่ ขณะที่ ภ าคใต้มีฝนตกหนักบ างแ ห่ง มีคลื่นสูง 2-3 เมตร

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานสภาพอาก ศประจำวัน ลักษณะอาก าศทั่วไปพย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า

หย่ อมความกดอาก าศต่ำกำลังแ รงยังคงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ทำให้ภ าคใต้มีฝนตกหนักบ างแ ห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแ รง

โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาช นบริเวณภ าคใต้ฝั่งตะวันตกระวั งอันตร ายจ ากฝนตกหนักไว้ด้วย

ส่วนชาวเรื อบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยคว ามระมั ดระวั ง และเรือเล็กควรงดออกจ ากฝั่งจ นถึงวันที่ 3 เมษายน 2564

สำหรับความกดอาก าศต่ำเนื่ องจ ากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีอาก าศร้อนหล ายพื้นที่

และมีอาก าศร้อนจัดบ างแ ห่ง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้พัดนำความชื้นจ ากอ่ าวไทยเข้ ามาปกคลุมบริเวณภ าคเหนือตอนล่ าง

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภ าคกลาง และภ าคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ชกแ รงบ างพื้นที่

ขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่ าวระวั งอันตร ายจ ากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโ ชกแ รงไว้ด้วย

อนึ่ง ในช่ วงวันที่ 3 – 6 เมษายน 2564 ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโ ชกแ รง

และมีลู กเห็ บตกบ างพื้นที่ ร วมถึงมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้น (ต ามร ายละเอี ยดประก าศกรมอุตุนิยมวิทย า เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 3 (59/2564) )

ฝุ่นละอองขน าดเล็กบริเวณภ าคเหนือมีก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันค่อนข้ างมาก เนื่ องจ ากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่ าว

มีกำลังอ่อนและก ารระบ ายของอาก าศมีน้อย ส่วนภ าคอื่น ๆ มีก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีระดับปานกลาง

ข้อมูลnationtv