ผู้ใช้สิ ทธิ์ลุยใช้เงิ นโครงก ารเร าช นะย อดพุ่งกว่าแสนล้ าน

น างสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง ในฐานะโฆ ษกกระทร วงก ารคลัง เปิ ดเผยว่า ณ วันที่ 2 เม.ย.64

มีผู้ใช้สิ ทธิ์โครงก าร “เร าช นะ” รวม 32.5 ล้ านค น คิดเป็นมูลค่ าก ารใช้กว่า 187,048 ล้ านบ าท ซึ่งเป็นก ารใช้จ่ ายผ่ านผู้ประกอบก ารร้ านธงฟ้าร าค า

ประหยัดพัฒน าเศร ษฐกิ จท้องถิ่น ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น”, ร้ านค้ าค นละครึ่ง ที่เข้ าร่วมโครงก าร รวมถึงร้ านค้ า

และผู้ให้บริก ารที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมโครงก ารกว่า 1.3 ล้ านกิจก าร

สำหรับผู้ใช้สิ ทธิ แบ่งเป็น

1.กลุ่มผู้ถือบัตร สวั สดิก ารแห่งรั ฐ 13.7 ล้ านค น ใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.64 รวม 70,942 ล้ านบ าท

2.กลุ่มที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทั้งจ ากโครงก ารเร าเที่ยวด้วยกัน, ค นละครึ่ง และเร าช นะ 16.8 ล้ านค น

ใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 รวม 104,900 ล้ านบ าท และกลุ่ มที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ 2 ล้ านค น

ใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.64 รวม 11,206 ล้ านบ าท ส่วนกลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ

ลงทะเบี ยนที่หน่ วยลงทะเบี ยนเคลื่ อนที่ได้จ นถึงวันที่ 9 เม.ย.นี้ หากผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติแล้ว สาม ารถใช้จ่ าย

ผ่ านบัตรประจำตัวประชาช นแบบสม าร์ทก าร์ด ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-31 พ.ค.64.

ข้อมูลthairath