กลุ่ มเปร าะบ างเตรี ยมตร วจสอบสิ ทธิเร าช นะได้แล้ว

เร าช นะ กลุ่ มเปร าะบ างลงทะเบี ยนช่วง 27 มี.ค.-9 เม.ย. นี้ เริ่มเช็ ก 28 เม.ย. 64

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง (สศค.) โฆษกกระทร วงก ารคลัง

กล่ าวถึงก ารเปิ ดรับลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารเร าช นะครั้งที่ 3 สำหรับกลุ่ มที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ

(ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร ทุพพลภาพ ผู้ป่ วยติดเตี ยง) รวมถึงผู้ที่จำเป็นต้องได้รับความช่ วยเหลือจ ากหน่ วยรับลงทะเบี ยนเคลื่ อนที่ระหว่ างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64

ว่า ประชาช นะที่ลงทะเบี ยนเร าในช่วงเวลาดังกล่ าว จะทร าบผลก ารคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 28 เม.ย. 64

โดยผู้ผ่ านก ารคัดกร องคุณสมบัติจะได้รับก ารโอนสิ ทธิจำนวน 7,000 บ าท สาม ารถใช้จ่ ายผ่ านบัตรประชาช น (Smart Card)

กับร้ านค้ าที่ร่ วมโครงก ารเร าช นะได้ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-31 พ.ค. 64

สำหรับความคืบหน้าก ารใช้จ่ ายสิ ทธิเร าช นะ ณ วันที่ 2 เม.ย. 64 พบว่ามีจำนวนผู้ได้รับสิ ทธิในโครงก ารเร าช นะรวมทั้งสิ้ น 32.5 ล้ านค น

คิดเป็นมูลค่ าก ารใช้จ่ ายหมุนเวี ยนในระบบเศร ษฐกิ จไทยแล้วกว่า 187,048 ล้ านบ าท ซึ่งเป็นก ารใช้จ่ ายผ่ านผู้ประกอบก ารร้ านธงฟ้า

ร าค าประหยัดพัฒน าเศร ษฐกิ จท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น” ร้ านค้ าค นละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้ าร่วมโครงก ารฯ

รวมถึงผู้ประกอบก ารร้ านค้ าและผู้ให้บริก ารที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารฯ จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.3 ล้ านกิจก าร

ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้ านค น มียอดใช้จ่ ายจำนวน 70,942 ล้ านบ าท

ผู้ที่อยู่ในระบบฐ านข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เร าเที่ ยวด้วยกัน-ค นละครึ่ง) รวมถึงผู้ที่ผ่ านเก ณฑ์ลงทะเบี ยนเร าช นะ

จำนวน 16.8 ล้ านค น มียอดใช้จ่ าย จำนวน 104,900 ล้ านบ าท

ผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่ านก ารคัดกร องคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้ านค น มีย อดใช้จ่ ายสิทธิ จำนวน 11,206 ล้ านบ าท

ข้อมูลsanook