เผยมาแน่หลังเดือน พ.ค. นี้ค นละครึ่งเฟส 3

ค นละครึ่งเฟส 3 รองโฆษกรั ฐบ าล เผยรอคว ามชัดเจ นหลังสิ้ นเดือน พ.ค. นี้

น.ส.รัชดา ธน าดิเรก รองโฆษกประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี โพสต์ข้อความเกี่ ยวกับโครงก ารค นละครึ่ง โดยระบุเนื้ อหาดังนี

กระทร วงก ารคลัง เผยโครงก ารค นละครึ่งเฟส 2 สิ้ นสุดเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 มียอดก ารใช้จ่ ายกระตุ้นเศร ษฐกิ จตลอดโครงก าร

จำนวน 102,065 ล้ านบ าท แบ่งเป็นเงิ นที่ประชาช นจ่ าย 52,251 ล้ านบ าท และภ าครั ฐร่ วมจ่ ายอีก 49,814 ล้ านบ าท

มีผู้ใช้สิ ทธิทั้งสิ้ น 14,793,502 ค น จ ากเป้าหม าย 15 ล้ านค น ในจำนวนนี้มีก ารใช้จ่ ายตั้งแต่ 3,000 บ าทขึ้นไป

จำนวน 13,653,565 ค น คิดเป็น 92% ของผู้ใช้สิ ทธิทั้งหมด และมีก ารใช้จ่ ายครบ วงเงิ นโครงก าร 3,500 บ าท จำนวน 7,819,925 ค น

ส่วนโครงก ารค นละครึ่งเฟส 3 รอร ายละเอี ยดหลังสิ้ นเดือน พ.ค. นี้

ข้อมูลsanook