เตื อนภั ยพัสดุเรี ยกเก็บปล ายทางตร วจสอบให้ดีก่อนรับสิ นค้ า

จ ากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กร ายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เสี ยห ายได้โพสต์เตื อนภั ยว่า มีพัสดุเรี ยกเก็บเงิ นปลายทางมาส่งที่บ้ าน ทั้งที่ตัวเองไม่ได้สั่งสิ นค้ าดังกล่ าว

ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยกรณีที่มีก ารนำเสนอข่ าว

ผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนหนึ่งได้รับพัสดุเรี ยกเก็บเงิ นปล ายทาง ทั้งที่ไม่ได้สั่งซื้อสิ นค้ าดังกล่ าว โดยระบุว่า

ก ารกระทำดังกล่ าว ผู้ส่งอาจจะเข้ าข่ ายมีความผิ ด.ฐานฉ้อโ กง

จึงขอเตื อนประชาช น หากได้รับพั สดุในลักษณะดังกล่ าวให้ทำก ารตร วจสอบให้ดีเสี ยก่อนว่าตน

หรือบุคคลในคร อบครั วได้สั่งสินค้าจริงหรือไม่ ถ้าสั่งมา สิ นค้ าที่สั่งมามีร าค าเท่าใด พร้อมตร วจสอบว่า

มีก ารระบุชื่อผู้ส่ง หรือแห ล่งที่มาหรือไม่ หากระบุมา ควรนำไปค้นหาในเว็บไซต์ก่อนว่า มีประวัติก ารหล อกลวงหรือไม่

หากเข้ าข่ ายมีพิรุธต้องสงสัย ให้ปฏิเสธก ารชำระเงิ นค่ าสิ นค้ านั้นไป อย่ าได้หลงเชื่ อเป็นอันข าด พร้อมควรถ่ ายรูปกล่องพัสดุให้ครบทุกด้ าน

เพื่อเป็นพย านหลักฐ านในก ารร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิ ดต ามกฎหม ายต่อไป

ข้อมูลnaewna