บิ๊ กตู่สั่ง ครม.รีดภ าษีดึงปชช.เข้ าระบบม ากขึ้น

“บิ๊ กตู่” สั่งกล าง ครม.รีดภ าษี-ดึง ปชช.เข้ าระบบมากขึ้น

ที่ทำเนี ยบรั ฐบ าล เมื่อวันที่ 31 มี.ค. น ายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองน ายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงพลังงาน

กล่ าวถึงสถ านก ารณ์เศ รษฐกิ จไทย ว่า โดยในก ารประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่ านมา กระทร วงก ารคลังได้จัดทำร ายงานความเสี่ ยง

ทางก ารคลังประจำปีงบประม าณ 2563 มาร ายงานให้ที่ประชุม ครม.รับทร าบ ซึ่งถือเป็นเรื่ องที่ร ายง านต ามปกติ

ซึ่งในร ายงานจะบอกถึงความเสี่ ยงด้ านต่ างๆ ว่าเป็นอย่ างไรไม่มีส าระสำคัญอะไรที่น่ าห่ วง แ ม้ว่าจะเป็นช่ วงก ารเกิ ดไ วรั สcvระบ าดและในอีก 2 ปี

จ ากนี้จะไม่มีวิกฤตใดเกิ ดขึ้นแ น่นอน ยืนยันรั ฐบ าลไม่ได้ถังแ ตก และไม่มีสัญญ าณใดๆ ว่าสถ านก ารณ์ทางเศร ษฐกิ จจะเป็นอย่ างนั้น

น ายสุพัฒนพงษ์กล่ าวว่า ส่วนกรณีกระแสข่ าวระบุว่ารั ฐบ าลอาจกลับไปจัดเก็บภ าษีมูลค่ าเพิ่ม (แวต) ในอัตร า 10% ต ามกฎหม ายนั้น

ยืนยันว่าจะไม่มีก ารปรับขึ้นภ าษีแวตขึ้นในเร็วๆ นี้แน่นอน และยังจัดเก็บในอัตร า 7% ต่อไป จึงขอให้ทุกค นสบ ายใจได้

ซึ่งเรื่องของภ าษีนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงกลาโหม ได้มอบหม ายในที่ประชุม

ครม.ให้ไปศึกษาก ารดึงค นเข้ ามาอยู่ในระบบภ าษี เพร าะห่ วงว่าในปัจจุบันมีผู้อยู่ในระบบภ าษีจำนวนน้อย

ข้อมูลmatichon