ด วง6ร าศี เดือนเม.ย.ชะต าสุดปัง จะได้โ ชคเตรี ยมเป็นเศ รษ ฐี

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์มด วงร าศี เดือนเม.ย.ชะต าสุดปัง ได้โ ชคจ ากเ ลขบ้ าน-รถ ช่ วงนี้ระยะ 1 ปีนี้ ถ้าโสดจะเจอค นดีเข้ ามา มีเพศตรงข้ ามเข้ ามาช่ วยเหลือ

ในช่วงนี้ด วงชะต าของแต่ละร าศีมีก ารเปลี่ ยนแป ลง โดยอ าจเปลี่ ยนแป ลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ ยนแป ลงในทางต้องระมั ดระวั ง

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผยถึงด วง 6 ร าศีที่ด วงดี ด วงเฮง ด วงปัง ต้อนรับเดือนเม.ย.2564 ในช่ วงวันที่ 1-10 เม.ย.

เริ่มจ ากร าศีกุมภ์ หลังด วงพฤหัสบดีเข้ าทับ หลังจ ากนี้จะด วงดีด วงเฮงที่สุดในรอบ 12 ปี แต่ส่วนนี้จะส่งผลดีในรอบ 6 ปีด้วย แต่ในปีนี้ด วงดีที่สุด

ร าศีเมษ ในช่ วงนี้จะมีด าวมฤตยู ทับ มีผลต่อสุขภ าพบ้ าง แต่เรื่องของโอก าสและล าภผลมีความเจ ริญก้ าวหน้ า ผู้ใหญ่ให้ก ารช่ วยเหลือ ด วงเริ่มจะพลิ กฟื้น

ร าศีพฤษภ มีดาวพฤหัสโคจรในเรื อนก ารงาน ดังนั้นก ารงานจะดีขึ้น มีโอก าสดีเข้ ามา และมีอังค ารร าหูมาหนุนนำ

ร าศีสิงห์ มีด วงพฤหัสบดีโคจรเข้ าเล็ง ดังนั้นช่ วงนี้ระยะ 1 ปีนี้ ถ้าโสดจะเจอค นดีเข้ ามา มีเพ ศตรงข้ ามเข้ ามาช่ วยเหลือ เด่นมากๆ

ร าศีพิจิก มีดาวพฤหัสโคจรเป็นสี่แก่ร าศีถือว่าเด่น มีโอก าสได้บ้ านได้รถ มีโอก าสได้ลาภจ ากเลขบ้ านเลขรถ ญาติพี่น้องที่มีปั ญห าจะคลี่คล าย

ร าศีมังกร ด วงพอผ่ านไปได้ อยู่ในเก ณฑ์ดี

ข้อมูลkhaosod