ร าค าน้ำมันวันนี้ดูก่อนแวะเติม

ร าค าน้ำมัน ประจำวันนี้ (1 เม.ย.64) อ้ างอิงข้อมูลจ าก ปั๊มน้ำมันบ างจ าก แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 26.65 บ าท

ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 26.38 บ าท

ร าค าดีเซลวันนี้ B10 จำหน่ ายที่ร าค า 23.49 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 26.49 บ าท และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7)

อยู่ที่ 31.26 บ าท สำหรับร าค าน้ำมันในวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประก าศเปลี่ ยนแป ลง ต ามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวลา 8:30 น. ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.65 บ าท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.38 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 25.14 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.09 บ าท

ดีเซล

ดีเซล B7 ลิตรละ 26.49 บ าท

ดีเซล B10 ลิตรละ 23.49 บ าท

ดีเซล B20 ลิตรละ 23.24 บ าท

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 31.26 บ าท

หม ายเห ตุ : ร าค าอ้างอิงจ าก บมจ.บ างจ าก ควรตร วจสอบร าค า ณ สถ านีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้ างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

ข้อมูลprachachat