เร าช นะยังสมั ครได้ แต่แค่กลุ่ มเดี ยวเท่านั้น

“เร าช นะ” ยังเปิ ดรับลงทะเบี ยน “ผู้อยู่ในภ าวะพึ่งพิง” ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร ทุพพลภาพ ผู้ป่ วยติดเตี ยง ที่ไม่สาม ารถเดินทางออกจ ากที่พักอาศัยได้

และจำเป็นต้องได้รับความช่ วยเหลือจ ากหน่ วยรับลงทะเบี ยนเคลื่ อนที่ ถึง 9 เม.ย.64

แม้ขณะนี้ม าตรก าร “เร าช นะ” จะจ่ ายเงิ นเยี ยวย าให้กับผู้ที่ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com และตร วจสอบสิ ทธิว่าผ่ านเกณ ฑ์แล้ว

ทั้งกลุ่ มบัตรค นจ น ผู้มีร ายได้น้อย รวมถึงกลุ่ มที่ได้รับสิ ทธิค นละครึ่งหรือเร าเที่ ยวด้วยกัน ซึ่งเป็นก ารจ่ ายเงิ นให้ทางแอพพลิเคชั่น

เป๋าตังเป็นร ายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท จ นครบต ามที่ม าตรก ารกำหนดทั้งสิ้น 7,000 บ าท เพื่อนำไปใช้ซื้อสิ นค้ าและจ่ ายค่ าบริก ารกับร้ านค้ าที่เข้ าร่วมม าตรก าร

ขณะเดียวกันที่ผ่ านก็ได้เปิ ดรับลงทะเบี ยนเป็นกรณีพิเศษให้กับกลุ่ มไม่มีสม าร์ทโฟน หรือกลุ่ มที่ตกหล่น และในขณะนี้ภ าครั ฐ

ก็ได้ขย ายระเวลาก ารลงทะเบี ยนเร าช นะเพิ่มเติมให้กับกลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร ทุพพลภาพ ผู้ป่ วยติดเตียง ที่ไม่สาม ารถเดินทางออกจ ากที่พักอาศัยได้ และจำเป็นต้องได้รับความช่ วยเหลือ

จ ากหน่ วยรับลงทะเบี ยนเคลื่ อนที่ จ ากเดิมสิ้ นสุดในวันที่ 26 มี.ค.64 ขย ายเวลาออกไปเป็นวันที่ 9 เม.ย.64

โดยผู้ที่ต้องก ารลงทะเบี ยนรับเงิ นเยี ยวย า สาม ารถติดต่อลงทะเบี ยนได้ที่สาขาธน าค ารกรุงไทย 1,023 แห่งทั่วประเทศ

รวมถึงจุดบริก ารพิเศษจำนวน 871 จุดทั่วประเทศ ซึ่งสาม ารถตร วจสอบจุดบริก ารได้ที่ www.krungthai.com

หรือสาม ารถสอบถ ามข้อมูลได้ที่ศูนย์ช่ วยเหลือผู้เข้ าร่ วมโครงก ารเร าช นะ ที่เบอร์ 0-2111-1144

ทั้งนี้เช็ คสิ ทธิเร าช นะกลุ่มพิเศษ ตร วจสอบจุดให้บริก ารต ามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้ าไปที่เว็บไซต์ www.krungthai.com

2. กดที่เมนู จุดให้บริก าร หรือ คลิกที่นี่

3. เลือกพื้นที่ที่ต้องก ารตร วจสอบ

– สาขาในประเทศ / สาขาต่ างประเทศ

– เลือกสาขา หรือ กรอกรหัสสาขา

– พิมพ์คำค้นหา หรือ เลือกจังหวัด อำเภอ เลือกวันที่เปิ ดให้บริก าร

4. กดค้ นหาจุดให้บริก าร หรือสาม ารถตร วจสอบจุดให้บริก ารที่อยู่ใกล้ตัวได้จ าก เมนูค้นหาจุดบริก ารที่อยู่ใก ล้คุณ

ข้อมูลbangkokbiznews