ข่ าวจริงยืนยันแล้ว เก็บภ าษีมูลค่ าเพิ่ม 7เปอร์เซ็น เท่าเดิม

จ ากกรณีรัฐบาลยืนยัน เก็บภ าษีมูลค่ าเพิ่ม 7% เท่าเดิม ทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักน ายกรั ฐมนตรี ออกมาชี้แ จงว่า

รั ฐบ าลยังไม่มีแนวคิดในก ารปรับขึ้นภ าษีมูลค่ าเพิ่ม โดยคณะรั ฐมนตรีมีมติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563

ให้คงก ารจัดเก็บภ าษีมูลค่ าเพิ่มในอัตร าร้อยละ 7 สำหรับก ารข ายสิ นค้ าและบริก าร หรือก ารนำเข้ าทุกกรณีที่เข้ าลักษณะต้องเสี ยภ าษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับร ายก ารที่เกิ ดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาค ม 2563 ถึง 30 กันย ายน 2564

วันนี้ (1 เม.ย.) ศูนย์ต่อต้ านข่ าวปล อม ประเทศไทย เปิ ดเผยว่า ต ามที่มีก ารนำเสนอข่ าวในสื่อต่ างๆ เกี่ ยวกับประเด็นเรื่ อง

รั ฐบ าลยืนยัน เก็บภ าษีมูลค่ าเพิ่ม 7% เท่าเดิม ทางศูนย์ต่อต้ านข่ าวปล อมได้ดำเนินก ารตร วจสอบข้อเท็ จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์

สำนักน ายกรั ฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่ าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรณีก ารเผยแพ ร่ข้อมูลที่มีเนื้ อหาว่า รั ฐบ าลไม่มีแนวคิดที่จะขึ้นภ าษีมูลคาเพิ่ม โดยยังคงเก็บภ าษีมูลค่ าเพิ่ม 7% เท่าเดิม ทางกรมประชาสัมพันธ์

สำนักน ายกรั ฐมนตรี ได้ชี้แ จงข้อเท็ จจริงว่า ข้อมูลดังกล่ าวเป็นความจริง ซึ่งน ายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี

ได้ออกมาเปิ ดเผยว่า รั ฐบ าลยังไม่มีแนวคิดในก ารปรับขึ้นภ าษีมูลค่ าเพิ่ม โดยคณะรั ฐมนตรีมีมติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 สิงหาค ม 2563

ให้คงก ารจัดเก็บภ าษีมูลค่ าเพิ่มในอัตร าร้อยละ 7 สำหรับก ารข ายสิ นค้ า ก ารให้บริก าร หรือก ารนำเข้ าทุกกรณีที่เข้ าลักษณะต้องเสียภ าษีมูลค่ าเพิ่ม

สำหรับร ายก ารที่เกิ ดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาค ม 2563 ถึง 30 กันย ายน 2564 เพื่อช่วยลดภ าระค่ าคร องชีพให้แ ก่ประชาช น ซึ่งอัตร าส่วน 1 ใน 9

ของภ าษีมูลค่ าเพิ่มนั้นจะถูกโอนให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต ามกฎหม าย

และเพื่อให้ประชาช นได้รับข้อมูลข่ าวส ารจ ากกรมประชาสัมพันธ์ สาม ารถติดต ามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02-618-2323

หน่ วยงานที่ตร วจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักน ายกรั ฐมนตรี

ข้อมูลmgronline