วิธีรับเงิ นขวัญถุง500บ าทจ ากธน าค ารออมสิ นทำต ามนี้

สำหรับวันที่ 1 เม.ย.64 นี้ที่เป็นวันที่ตรงกับวันสถาปนาครบรอบ 108 ปี ธน าค ารออมสิ น ทำให้ทางธน าค ารออมสิ น

ได้จัดกิ จกร รมพิเศษ โดย ธน าค ารออมสิ น ฉลองครบรอบวันสถ าปนา 108 ปี เกิ ดวันที่ 1 เม.ย.แ จกเงิ นขวัญถุง 500 บ าท โดยมีขั้นตอนรับเงิ นดังนี้

ขั้นตอนรับเงิ น 500 บ าท

1. ธน าค ารจะจ่ ายเงิ นทุนประเดิมให้แ ก่เด็ กที่เกิ ดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี วันออมสิ น จำนวนเงิ น 500 บ าทต่อร าย

2. ให้บิด าหรือม ารด าเป็นผู้ขอรับเงิ นทุนประเดิม มีหลักเกณ ฑ์ ดังนี้

เป็นบิด าหรือม ารด าของเด็กที่มีคุณสมบัติต ามที่กำหนดไว้ในข้อ 1

บิด าหรือม ารด ามีสัญชาติไทย

ขอรับเงิ นทุนประเดิมได้ที่ธน าค ารออมสิ นสาขา ภ ายในวันที่ 30 ธันวาค ม 25643.

เอ กส ารหลักฐ านที่ใช้ในก ารขอรับเงิ นทุนประเดิม มีดังนี้

ต้นฉบับและสำเน าสูติบัตรของเด็ ก

บัตรประจำตัวประชาช น หรือบัตรข้ าร าชก าร หรือบัตรประจำตัวเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ของบิด าหรือม ารด า หรือบัตรอื่นใดที่ทางร าชก ารออก

ให้เป็นหลักฐ านในก ารยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหม ายเลขประจำตัวประชาช นไว้

สำเน าทะเบี ยนบ้ านของบิด าหรือม ารด า

4. ธน าค ารจะนำเงิ นทุนประเดิมฝากเข้ าบัญชีเงิ นฝากประเภทเผื่อเรี ยกเพื่อประโย ชน์ของผู้เย าว์

5. ธน าค ารขอสงวนสิ ทธิ์ในก ารเปลี่ ยนแป ลงหลักเก ณฑ์และเงื่ อนไขก ารจ่ ายเงิ นทุนประเดิมเด็ กเกิ ดในวันออมสิ นต ามประก าศนี้ได้ในภ ายหลังต ามที่เห็นสมควร

นอกจ ากเงิ น 500 บ าทแล้วทางธน าค ารยังได้แ จก กระปุกวันครอบรอบสถาปน า 108 ปี

โดยท่ านแค่ฝากเงิ นตั้งแต่ 500 บ าทขึ้นไป รับกระปุกออมสิ น 108 ปี (1กระปุกต่อ1ท่ าน) จองมีจำนวนจำกัด

ยกเว้นเงิ นฝากเผื่อเรี ยกพิเศษฉลองครบรอบ 108 ปี และ เงิ นฝากสงเคร าะห์ชีวิ ตและคร อบครั ว…

ในช่ วงภ าวะวิกฤตไ วรั สโคโรน าแบบนี้ MoneyGuru ขอให้ทุกท่ านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เร าผ่ านช่ วงนี้ไปด้วยกัน

ส่วนใครที่มองหาตัวช่ วยในก ารจับจ่ ายใช้สอยที่ง่ าย สะดวก และทำได้ที่บ้ าน เร ายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้

เข้ ามาเปรี ยบเที ยบบัตรเครดิตได้ทุกวันป MoneyGuru ขอให้ทุกท่ านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เร าผ่ านช่ วงนี้ไปด้วยกัน

ส่วนใครที่มองหาตัวช่ วยในก ารจับจ่ ายใช้สอยที่ง่ าย สะดวก และทำได้ที่บ้ าน เร ายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้

เข้ามาเปรี ยบเที ยบบัตรเครดิตได้ทุกวัน นอกจ ากนี้ยังสาม ารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand

รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำร าค าเบี้ ยประกันที่ดีที่สุดจ ากเร า

ข้อมูลmoneyguru