เผยเงื่ อนไขธ.ก.ส.ประกันภั ยข้ าวนาปี 2564คุ้มคร องสูงสุด1,260บ าทต่อไร่

เช็ คเงื่ อนไขโครงก าร “ประกันภั ยข้ าวน าปี 2564” ธ.ก.ส. จ่ ายเบี้ ยประกันภั ยขั้นต่ำสุด 24 บ าทต่อไร่

และคุ้มคร องสูงสุด 1,260 บ าท/ไร่ เกษ ตร กรอย ากได้สิ ทธิต้องทำอย่ างไรบ้ าง?

เริ่มแล้ว สำหรับโครงก าร “ประกันภั ยข้ าวน าปี” ปีก ารผลิต 2564 ที่เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2564 คณะรั ฐมนตรี (ครม.)

มีมติเห็นชอบโครงก ารดังกล่าวเพื่อสร้ างหลักประกันให้กับเกษ ตร กร และมีเครื่ องมือในก ารบริห ารจัดก ารความเสี่ ยงด้าน

ภัยพิบัติผ่ านระบบก ารประกันภั ย โดยวางเป้ากม ายพื้นที่ประกันภั ย รวม 46 ล้ านไร่ ภายใต้วงเงิ น 2,936 ล้ านบ าท

ซึ่งโครงก ารประกันภั ยข้ าวน าปี ปีก ารผลิต 2564 แบ่งก ารรับประกันภั ยออกเป็น 2 ส่วน ได้แ ก่ ส่วนพื้นฐาน (Tier 1)

และส่วนภ าคสมัครใจ (Tier 2) โดยมีร ายละเอียดดังนี้

ประกันพื้นฐ าน (Tier 1)

สำหรับประกันพื้นฐ าน หรือ Tier 1 นั้นกำหนดเบี้ ยประกันสำหรับลู กค้ าสิ นเชื่ อ ธ.ก.ส. ราคา 96 บ าท/ไร่

โดย ธ.ก.ส.อุดหนุนให้ 38 บ าท/ไร่ รั ฐบ าลอุดหนุนให้อีก 58 บ าท/ไร่

ขณะที่เกษ ตร กรทั่วไป แบ่งอัตร าต ามความเสี่ ยงของพื้นที่ โดยรั ฐบ าลอุดหนุนให้ 55 บ าท/ไร่ ได้แ ก่

– เสี่ ยงต่ำ 55 บ าท/ไร่

– เสี่ ยงป านกลาง 210 บ าท/ไร่

– เสี่ ยงสูง 230 บ าท/ไร่

ทั้งนี้ความคุ้มครองอยู่ที่ 1,260 บ าท/ไร่ สำหรับภั ยธร รมชาติ ได้แ ก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภั ยแ ล้ง ฝนแ ล้งหรือฝนทิ้งช่วง

ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภั ยอาก าศหน าว หรือน้ำค้ างแข็ง ลู กเห็บ ไฟไห ม้ ช้างป่า หากเป็นกรณีภั ยศัตรูพืชหรือโ รคระบ าด อยู่ที่ 630 บ าท/ไร่

ประกันภ าคสมัครใจ (Tier 2)

กำหนดเบี้ ยประกัน แบ่งต ามความเสี่ ยงของพื้นที่ ได้แ ก่ เสี่ ยงต่ำ 24 บ าท/ไร่ เสี่ ยงปานกลาง 48 บ าท/ไร่ เสี่ ยงสูง 101 บ าท/ไร่

และให้ความคุ้มครองในกรณีเป็นภัยธร รมชาติ 240 บ าท/ไร่ สำหรับภั ยศั ตรูพืชหรือโ รคระบ าด อยู่ที่ 120 บ าท/ไร่

เกษ ตร กรอย ากเข้ าร่วมต้องทำอย่ างไร?

ทั้งนี้เกษ ตร กรที่สนใจ สาม ารถติดต่อซื้อประกันภั ยได้ที่ธน าค าร ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ จ นถึงวันสิ้ นสุดของแต่ละภูมิภ าค ดังนี้

– ภ าคกลาง ภ าคตะวันออก และภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 42 จังหวัด ภ ายใน 30 เม.ย.2564

– ภ าคเหนือ และภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด ภ ายใน 31 พ.ค.2564

– ภ าคตะวันตก 5 จังหวัด ภ ายใน 30 มิ.ย.2564

– ภ าคใต้ 14 จังหวัด ภ ายใน 31 ธ.ค.2564

ข้อมูลbangkokbiznews