ก าญจ นบุรี ขุดเจ ออีกบ่อ น้ำแ ร่รสช าติค ล้ายโ ซดา

วันที่ 11 ก.พ. 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ที่บริเวณริมถนนสายบ่อพลอย ห้วยกระเจา ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 23 ถึง 24 ทาง

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรั พย ากรน้ำบ าดาล พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร ผู้อำนวยการ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบ าดาล

กรมทรั พย ากรน้ำบ าดาล กระทรวงทรั พย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)พร้อมคณะ กรมทรั พย ากรน้ำบ าดาล

ได้ทำการเจาะบ่อบ าดาลให้กับประชาช นชาวอำเภอห้วยกระเจา ในพื้นที่ หมู่ 12 และ หมู่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

และระหว่างได้ทำการเจาะบ่อบริเวณหมู่ที่ 19 จำนวน 3 บ่อ ขณะที่ได้เจาะบ่อที่ 1ความลึกกว่า 300 เมตร แล้วกำลังจะนำท่อลมลงไปเป่าไล่เ ศษหิน

ได้เ กิดน้ำพุ่งขึ้นสร้ างความตกใจแก่เจ้าหน้าที่เจาะบ่อเป็นอย่ างมาก ซึ่งท่อมีขนาด 8 นิ้ว มีน้ำพุ่งขึ้นมาสูงจากระดั บพื้นดินกว่า 3 เมตร

และน้ำที่ไหลพุ่งขึ้นมานั้นไหลไม่ยอมหยุดตลอดคืนที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบคโฮมาปรับเป็นคันพนัง

เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าไปลงไร่อ้อยชาวบ้ านใกล้เคียงสร้ างความเ สียหายได้ และหลังจากน้ำที่พุ่งขึ้นมาอย่ างไม่หยุด

ชาวบ้ านต่ างเดินทางนำถาช นะมารองน้ำกลับไป หลายคนได้ดื่มน้ำที่พุ่งขึ้นมาอย่ างต่อเนื่อง โดยเมื่อดื่มน้ำเข้าไปแล้วต่ างบอกว่า

น้ำมีรสชาติคล้ายกับโซดา ที่เ ปิดค้ างคืนอย่ างใดอย่ างนั้น แต่หากจะนำไปผสมจริงจังยังไม่ได้ แต่หากจะดื่มเพื่อสนุกสนานก็ได้ระดั บหนึ่ง

ซึ่งขณะนี้ทางกรมทรั พย ากรน้ำบ าดาล ได้สำรวจพบน้ำบ าดาลที่หมู่ 12 บ้ านพยอมงาม จำนวน 4 บ่อ ปริมาณน้ำที่พัฒนาได้ 52 ลบ.ม./ชม.

และที่ หมู่ 19 บ้ านทุ่งคูณ อีกจำนวน 2 บ่อ ปริมาณน้ำที่พัฒนาได้ 66ลบ.ม./ชม.คิดปริมาตรรวม 1,700,000 กว่า ลบ.ม./ปี

ประชากรจะได้รับประโยช น์ จำนวน15หมู่บ้ าน 7,000 กว่าครัวเรือน พื้นที่เกษตร 6,000ไร่ ซึ่งในขั้นตอนต่อไป

จะดำเนินการก่อสร้ างถังประปาบ าดาลขนาดใหญ่ ถังเก็บน้ำ ท่อจุดจ่ายน้ำถาวร แบบท่องวงช้าง และต่อเมนเพื่อเชื่ อมต่อเข้ากับระบบประปาของ

อปท.และใช้ในการเกษตรต่อไปค าดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน 4 เดือน

นายศิริพงษ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีเทศบ าลห้วยกระเจา กล่าวว่าพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาแห้งแล้งมาหลายอายุคน ตนเองจึงได้ปรึกษากับทาง

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรั พย ากรน้ำบ าดาล ทางอธิบดีจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองก่อนหน้านี้

แล้วทำการตรวจสอบเส้นทางน้ำก่อนมีการขุดเจาะ ในพื้นที่และเ กิดสิ่งแปลกประหลาดเมื่อเจาะลงไปเกิน 300 เมตร

จนมีน้ำพุ่งขึ้นมายังไม่มีทีท่าจะหยุด หากเป็นเช่ นนี้แล้ว คนห้วยกระเจา ถือว่าโ ชคดีไม่ข าดน้ำอีกต่อไป

เพร าะคนห้วยกระเจาที่ผ่านมาหลายอายุคนเ กิดปั ญหาเรื่องน้ำมาตลอด หากว่าพื้นที่จุดนี้มีน้ำขนาดนี้คนห้วยกระเจาก็จะมีชี วิตที่ดีได้

ในอนาคตจะมีการปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องนี้กำลังคิดอยู่

สำหรับ นายสุเวทย์ สินสถาพรพงศ์ อายุ 65 ปี เจ้าขอพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ จึงได้ยกที่ดินดังกล่าวให้กับทางเทศบ าลห้วยกระเจา

ประมาณ 1 ไร่ เพื่อไว้ใช้ติดตั้งแท้งน้ำบ าดาล เพื่อไว้ให้คนห้วยกระเจา ได้มีน้ำใช้กัน และรู้สึกดีใจมากที่ทางกรมทรั พย ากรน้ำบ าดาลมาเจาะ

แล้วเ กิดน้ำพุ่งเหนือพื้นที่ดินอย่ างต่อเนื่อง คิดว่าหากเป็นเช่ นนี้ชาวห้วยกระเจา ไม่ข าดน้ำอีกแล้ว

โดยเฉพาะตนเองเ สียสละเพียงคนเดียวสามารถช่วยคนห้วยกระเจาหลายหมื่นคน

ข่ าวโดย ปรีชา ไหลวารินทร์ ผู้สื่อข่ าว สย ามนิวส์ จังหวัด กาญจนบุรี