การไฟฟ้า รับส มัครงาน 1,000 อัตร า

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ที่เฟซบุ๊กเพจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ประกาศรับสมัครงานในโครงการ

“พลังงานร่วมใจ สร้ างงาน พัฒนาชุมช น” ของรั ฐบ าล ครั้งที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2562-2563 จำนวน 1,052 อัตร า

โครงการดังกล่าว เ ปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/newjobber

โดยมีร ายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

-ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร

-สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดั บ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา วิชาในปี พ.ศ. 2562 – 2563 เท่านั้น

-ผู้สมัคร บิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ านต ามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

-ระยะเวลาการจ้างงาน คือ 12 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจ้าง จนถึงระยะเวลาสิ้นสุด

-เ ปิดรับสมัคร รอบพื้นที่ 9 เขื่อน และ 3 โรงไฟฟ้า ได้แก่

1.เขื่อนภูมิพล จ.ต าก จำนวน 90 อัตร า

2.เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 132 อัตร า

3.เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 120 อัตร า

4.เขื่อนวชิร าลงกรณ จ.กาญจนบุรี จำนวน 66 อัตร า

5.เขื่อนสิรินธร จ.อุบลร าชธานี จำนวน 92 อัตร า

smacap_Bright

6.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จำนวน 168 อัตร า

7.เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 70 อัตร า

8.เขื่อนบ างลาง จ.ยะลา จำนวน 24 อัตร า

9.เขื่อนรัชชประภา จ.สุร าษฎร์ธานี จำนวน 110 อัตร า

10.โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา จำนวน 106 อัตร า

11.โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธย า จำนวน 24 อัตร า

12.โรงไฟฟ้าลานกระบือ จ.กำแพงเพชร จำนวน 50 อัตร า

สำหรับลักษณะการปฎิบั ติงาน จะเป็นการร่วมทำงานเก็บข้อมูลชุมช น สำหรับนำไปเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยช น์ต่อการวางแผน

การดำเนินงานส่งเสริมกิจการชุมช นได้ตรงต ามความต้องการและศักยภาพของชุมช นมากที่สุด อันมีส่วนช่วยสร้ างความแข็งแกร่ง

และสร้ างร ายได้ให้แต่ละชุมช นอย่ างยั่งยืน

ดร.จิร าพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เ ปิดเผยว่า หลังจากที่ กฟผ.

ประเดิมเ ปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี จำนวน 134 อัตร า ที่โรงไฟฟ้าแ ม่เมาะ จ.ลำปาง

ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ภายใต้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้เริ่มงานแล้วตั้งแต่เดือนมกร าคม ที่ผ่านมา

ข้อมูลprachachat