ด วง4 ร าศี ม รสุมกำลังจะผ่ านไป โ ชคล าภจะเ ข้ามาแ ทน

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เผยถึงด วง 4 ร าศีที่มรสุมชี วิตกำลังผ่านไป ด วงสว่างสดใสขึ้น

ความวุ่นว าย ปัญ หาเรื่องคนผ่านพ้น โ ชคลาภเข้ามาแทนที่

สำหรับ 4 ร าศี ประกอบด้ วย

ร าศีเมษ ที่ความวุ่นวาย ปัญ หาเรื่องคนผ่านพ้น โ ชคล าภเข้ามาแทนที่

ร าศีเมถุน ด วงขยับก้าวหน้า เรื่องติดขัดลดน้อยลง มีพลังในการเริ่มต้นสิ่งใ หม่ๆ

ร าศีธนู การเจรจาเริ่มมีข่ าวดี คุ้มค่ าความเห นื่อย เรื่องเค รียดจะค่อยๆ คลี่คลาย

ร าศีมังกร ฝุ่นตลบเ ริ่มจางลง ด วงเดินหน้าต่อ ร ายได้ที่หายไปจะกลับคืนมาคึกคักขึ้น

ข้อมูลthairat