พ ร้อมแ ล้ว แ อพเ ป๋าตังพ ร้อมใช้ง าน เร าช นะ วันแ รก

อย่ างที่หลายคนทร าบกันดีว่าวันนี้สองก ลุ่มจะได้รับโอนเ งินเร าช นะ 2000 บ าทเป็นงวดแรก คุณ กุลย า ตันติเตมิท

ผู้อำน วยการสำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการค ลัง เ ปิดเผยว่า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการค ลัง

เต รียมโอนวงเ งินเร าช นะงวดแรก 2,000 บ าท ให้ผู้ผ่านคัดกรองสิ ทธิ โดยก ลุ่มผู้ที่ใช้แอปพลิ เคชั่น เป๋าตัง

และก ลุ่มที่ลงทะเ บียนผ่านเ ว็บไซต์เร าช นะ

โดยปัจ จุบันใน 2 ก ลุ่มดังกล่าว มีผู้ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโ ครงการแล้วทั้งสิ้น 16.3 ล้านคน แบ่งเป็น

1. ก ลุ่มผู้ที่ใช้แอปพลิ เคชั่นเป๋าตัง และเร าเที่ ยวด้วยกัน 8.4 ล้านคน

2. ก ลุ่มที่ลงทะเ บียนผ่านเ ว็บไซต์ www.เร าช นะ.com จำนวน 7.9 ล้านคน

อย่ างไรก็ตาม ในก ลุ่มผู้ได้รับสิ ทธิมีผู้กดยืนยันตั วตน และกดรับสิ ทธิ์ในแอปพลิ เคชั่น เป๋าตัง ซึ่งจะได้รับการโอนเ งินแน่นอนแล้ว 10.2 ล้านคน

แบ่งเ ป็น

1. ก ลุ่มที่มีแอปพลิ เคชั่น เป๋าตัง จำนวน 6.6 ล้านคน

2. ก ลุ่มที่ลงทะเ บียนผ่านเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com อีก 3.6 ล้านคน รวมผู้ที่ได้รับโอนเ งินในงวดนี้ทั้งสิ้น 10.2 ล้านคน

คิดเป็นวงเ งินงบประมาณรวมกว่า 20,000 ล้านบ าท

หลังจากนี้ หากมีผู้ผ่านสิ ทธิและมีการยืนยันตั วตนเพื่อรับสิ ทธิ เร าช นะ ตรวจสอบสิทธิ เพิ่มเติมในแอพฯ เป๋าตัง

กระทรวงการคลังก็พร้อมโอนวงเ งินเร าช นะให้ทันทีภายในวันเ ดียวกัน และหลังจากนั้นจะโอนให้ต่อเนื่องทุกวันพฤหัส

งวดละ 1,000 บ าท จนครบ 7,000 บ าท

โดย วิธีตรวจสอบเ งินเร าช นะ ผ่านแอป เป๋าตัง สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

1. กดเข้าหน้าห ลักแอป เป๋าตัง

2. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก

3. กดเข้าไปที่ G-Wallet

4. เลือกเมนู เร าช นะ กดใช้สิทธิ

5. แอป จะแสดงจำนวนเ งินคงเห ลือในโครงการ หรือเ งินที่โอนเข้าเพื่อใช้จ่าย

สำหรับ วิธีการใช้สิ ทธิ์ เร าช นะ ผ่าน เป๋าตัง มีขั้นตอน ดังนี้

1. กดเข้าหน้าหลัก เร าช นะ

2. หากต้องการใช้จ่าย ให้กดสแ กนคิวอาร์โค้ด เพื่อใช้สิ ทธิ์

3. หลังจากสแกน จะมียอดเ งินของสินค้ าหรือบริการ และให้กดยืนยันสิ ทธิ์

4. กดรหัส 6 หลัก เพื่อยืนยันการใช้สิ ทธิ์

5. หลังกดใช้สิ ทธิ์เสร็จสิ้น จะได้ส ลิปห ลักฐานการใช้สิ ทธิ์ด้วย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เพจ สวั สดิการ ทันข่ าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า แอปเป๋าตังพร้อมใช้งานเร าช นะวันแรกแล้ว

หากระบบล่มหรือระบบไม่เส ถียรอย่ าฝืนใช้ เดี๋ยวจะเหมือนกรณีบั ตรสวั สดิการเร าช นะในวันที่5 ร้ านสแกนยอดซ้ำ

ทำให้ร้ านค้ าถูกระงับสิ ทธิ์-ลู กค้ าติดลบหลายร าย สำหรับคนที่ยังยืนยันตั วตนไม่สําเร็จในวันที่18 กุมภาพันธ์นี้

ไม่ถูกตั ดสิ ทธิ์แน่นอน มีเวลายืนยันตั วตนภายใน 31 พฤษภาคม 64

ขึ้นแบบนี้ แอปเป๋าตังพร้อมใช้งานเร าช นะวันแรกแล้ว

ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่ าว และกรุงเทพธุรกิจ