อนุมั ติเร็ ว ไม่ต้องค้ำ shopee ให้ยื มสูงสุด 20,000 บ าท

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสิ นเชื่ อที่น่าสนใจหลังจากที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

เมื่อแอพพลิเคชั่ น shopee จัดโครงการสิ นเชื่ อ Shopee Easy Cash เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้แอพพลิเคชั่ น

ที่มีความต้องการเงินด่วนพร้อมใช้ในภาวะเศ รษฐกิจผันผวนแบบนี้ ทั้งยังให้วงเงิ นพร้อมใช้สูงถึง 20,000 บ าทเลยทีเดียว

สำหรับช่วงนี้มีสิ นเชื่ อเข้ามาให้ผู้คนได้เลือกกันอย่ างหลากหลาย และสิ นเชื่ อ Shopee Easy Cash

ก็เป็นหนึ่งในสิ นเชื่ อที่ถูกจับตามองเป็นอย่ างมาก เนื่องจากขั้นตอนการสมั ครค่อนข้างง่าย รวดเร็ว

เนื่องจากทำการสมั ครหรือลงทะเบี ยนผ่านแอพพลิเคชั่ น Shoppee นั่นเอง

และหากท่านต้องการจะลงทะเบี ยนสิ นเชื่ อShopee Easy Cash นี้แล้วละก็จะต้องมีคุณสมบั ติครบถ้วนตามที่ระบุไว้

เนื่องจากเป็นสิ นเชื่ อที่สมัครง่ายและใช้เวลาในการลงทะเบี ยนไม่นาน หลายคนจึงให้ความสนใจเป็นอย่ างยิ่ง

และหากท่านต้องการอ่านร ายละเอี ยดเพิ่มเติม ทีมงานก็มีข้อมูลดังนี้

SEasyCash เป็นสิ นเชื่ อเงิ นสดที่ช่วยให้ลูกค้ า Shopee สามารถเข้าถึงวงเงิ นสูงได้ภายในเวลาอันสั้น

อีกทั้งยังไม่ต้องมีการขอห ลักประกันใดๆ เพื่อเพิ่มสิ ทธิในการเข้าถึงสิ นเชื่ อให้มากขึ้น

โดยลูกค้าสามารถเลื อกผ่อนชำระได้มากสุดถึง 3 เดือน

เงื่ อนไขการใช้งาน SEasyCash

1. มีบั ญชีผู้ใช้ของ Shopee ที่ล งทะเบี ยนแล้ว

2. คุณมีสัญชาติไทย และมีบั ตรประจำตัวประชาช นเพื่อลงทะเบี ยนกับ SEasyCash (1 บั ตรประชาช นต่อ 1 บัญชีเท่ านั้น)

3. อายุมากกว่ า 20 ปี

วิธีการสมัครใ ช้ SEasyCash

คุณสามารถเปิ ดใช้งาน SEasyCash ผ่านแอปพลิเคชั่ น Shopee เท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนต่อไ ปนี้

1. ช่องทางการสมัคร SEasyCash สามารถทำได้ผ่าน 2 ช่องทางดั งนี้

หน้า ฉัน แท็ป SEasyCash ไปที่หน้า Shopee Homepage Homesquare Circle (บ ริการทางการเงิ น)

2. คลิก สมัคร เพื่อเริ่มเปิ ดใช้บ ริกา ร

3. ป้อน OTP > ดำเนินการต่อ (สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภั ย SEasyCash โปรดอย่ าให้รหั สยืนยัน (รหัส OTP) แก่บุคคลอื่ น)

4. กรอกข้อมู ลส่วนตัวพร้อมอัปโห ลดรูปถ่ายบั ตรประจำตัวประชาช นและรูปถ่ายของคุณพร้อมบั ตรปร ะจำตัว

(คลิก ที่นี่ เพื่อดูวิธีการยืนยันตัวตนของ ShopeePay Wallet ด้วยละเอี ยด) หากคุณได้ทำการยืนยันตัวตนกับ

ShopeePay แล้ว สมั ครข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เล ย

วิธีการขอสิ นเชื่ อ SEasyCash

1. เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงิ นแล้ว เลือก สมั ครขอสิ นเชื่ อ

2. กรอกจำนวนเงิ น เลือกระยะเวลาที่ต้องการผ่อ นชำระ

3. สำหรับการขอสิ นเชื่ อครั้งแรก เลือก ลงนามสัญญา ในสั ญญาเงิ นกู้

4. รับเงิ นสิ นเชื่ อโอนเข้า ShopeePay Wallet ทั นที

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday