คลัง เตรี ยมโอนเงิ น

สำหรับความคืบหน้าสัปดาห์นี้ เงิ นเร าช นะ กระทรวงการคลังจะโอนเงิ นเยี ยวย า CV-19 โค รงการ เร าช นะ

รอบให ม่ให้ประชาช น 3 กลุ่ม ส่ วนโครงการอื่น ๆ ยื นยั นอยู่ระหว่างดำเนินการ กระทรวงการคลัง เตรีย มโอนเงิ นโคร งการเร าช นะ

เยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบ CV-19 รอบใ หม่ ให้กับประชาช นที่ได้รับสิ ทธิทั้งหมดกว่า 32.9 ล้ านคน คนละ 2,000 บ าท

แบ่ งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

เร าช นะ

โดยสัปดาห์นี้ จะโอนเงิ นเข้าแอปพลิเค ชั นเป๋าตัง ให้กับผู้ที่ได้รับสิท ธิทั่วไป ในวันที่ 20 พฤษภาคม นี้

ส่วนกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับวงเงิ นเข้าบั ตรสวัสดิการฯ และกลุ่มเปร าะบ าง

จะได้รับโอนเงิ นเข้าบั ตรประจำตัวประชาช นในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ ย้ำว่าจะได้เงิ นคนละ 1,000 บ าท

ส่วนอีก 1,000 บ าทโอนสัปดาห์ถัดไป และกลุ่มที่ได้รับสิ ทธิ ม33เร ารักกัน สัปดาห์นี้ยังไม่มีเ งินโอนเข้า

ให้รอรับครั้งแรกในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้

ม.33เร ารักกัน

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า มาตรการกระตุ้นเศ รษฐกิจยังมีอีกหลายโคร งการในช่วงเดือน

กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 ทั้ง คนละครึ่ง เฟส 3, โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และการเติมเงิ นให้ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

เป็นเวลา 6 เดือน แต่จะต้องเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง เมื่อสถ านกา รณ์คลี่คล ายแล้ว

อย่ างไรก็ตาม เตรี ยมรับเงิ นเยี ยวย ารอบให ม่กันได้เลยจ้า