ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เตรี ยมใช้เ งิน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่า โลกออนไลน์มีการแ ชร์ภาพเรื่องร าวของผู้ใช้เพจเฟซบุ๊กร ายหนึ่งชื่อ

สำนักประชาสัมพั นธ์เขต 7 กรมประชาสัมพั นธ์ ซึ่งได้โพ สต์เกี่ยวกับสิ ทธิในบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ

โดยระบุข้อความว่า เตรียมใช้เงิ น บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ กดเป็นเ งินส ดไม่ได้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โอน 1000 บ าท

28 พฤษภาคม 2564 โอน 1000 บ าท

ใช้ได้จนถึง 30 มิถุนาย น 2564 ที่ร้ านสวั สดิการแห่งรั ฐ ร้ านเร าช นะ