เร าช นะ วันนี้มีเงิ นเข้า 1000 อย่ าลืมไปใช้

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ผู้ที่ได้รับสิท ธิ์ในโครงการ เร าช นะ ที่ได้รับวงเงิ นสิ ทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั น เป๋าตัง

จะได้รับการโอนวงเงิ นสิ ทธิ์งวดที่ 2 เป็นจำนวน 1,000 บ าท หลังจากรับงวดแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

สำหรับประชาช นกลุ่มผู้มี บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และประชาช น กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ หรือ

กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับการโอนวงเ งินสิ ทธิ์งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บ าท ในวันพรุ่ งนี้ (28 พฤษภาคม 2564)

โดยวงเงิ นสิท ธิ์ที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น ประชาช นที่ได้รับสิท ธิ์สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564