กร มอุตุฯประกา ดเตื อนภั ยจากพายุไซโค รนย าอาส

ลอ งจิจูด 87.6 องศ าตะวันอ อก กำลังเค ลื่อนตัวทางทิ ศตะวันตกเ ฉียงเหนื อด้วยความเร็ วประม าณ 15 กม./ชม.

มีความเร็ วลมสูงสุดใก ล้ศู นย์กลางประม าณ 120 กม./ชม. ค าดว่าจะเคลื่ อนขึ้นฝั่งบริเว ณรั ฐโอริ สสาและรั ฐกัลกั ตตา

ประเ ทศอินเ ดีย ในวันนี้ (26 พฤ ษภาคม 2564)

ส่งผ ลให้ในช่ วงวันที่ 25-27 พฤ ษภาคม 2564 มรสุ มตะวันต กเฉี ยงใต้ที่พั ดปกคลุ มทะเ ลอันด ามัน ประเท ศไ ทย

และอ่า วไ ทยมีกำลังแร งขึ้น ทำให้ภา คใต้มีฝนต กหนักถึงหนั กมากบ างแห่งบริเว ณจังหวั ดระนอง พั งงา ภูเก็ ต และก ระบี่

ขอให้ประชาช นบริเ วณภาคใต้ร ะวังอันตร ายจากฝนที่ตกห นักและฝนที่ตกสะส มไว้ด้วย สำหรับคลื่ นลมในทะเล อันดามันมีกำลังแ รง

โดยมีคลื่ นสูง 2-4 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะน องมีคลื่ นสูงมากกว่า 4 เมตร

ส่วนอ่ าวไท ยตอนบนทะเล มีคลื่น สูงประมาณ 2 เมตร อ่ าวไทยตอนล่ างทะเลมีคลื่ นสูง 1-2 เมตร

และบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะน องค ลื่นสูงมากกว่า 2 เ มตร ชา วเ รือบริเว ณท ะเลอั นดามันค วรงดเว้ นการเดินเ รือ

ส่วนชา วเรื อบริเ วณ อ่า วไทยควรเดิ นเรือด้วยความร ะมัด ระวัง