ล่ าสุดร าค าน้ำมันวันนี้

ผู้สื่ อข่ าวร ายงานว่า ร าค าน้ำมันวันนี้ (27 พ.ค.) ตามข้ อมูลจาก ปั๊ มน้ำมันบ างจาก แก๊ สโซลฮ อล์ 95

จำหน่ ายที่ร าค าลิ ตรละ 27.95 บ าท ส่วนแ ก๊สโ ซลฮอล์ 91 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 27.68 บ าท

ร าค าดีเซ ลวันนี้ B10 จำหน่ ายที่ร าค า 25.09 บ าท ดีเ ซล B7 ร าค า 28.09 บ าท และดีเซ ลพรีเมี ยม

(Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 32.86 บ าท ส่วนร าค าน้ำมันพรุ่ งนี้ ยังไม่มีประก าศเป ลี่ยนแปลง

ตามข้ อมูลล่าสุ ดเมื่อเวลา 8:28 น. ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบ นซิน-แ ก๊สโซฮ อล์

• แก๊สโ ซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.95 บ าท

• แก๊สโ ซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.68 บ าท

• แก๊ สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 26.44 บ าท

• แก๊สโซฮอ ล์ E85 ลิตรละ 21.99 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.09 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.09 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 24.84 บ าท

• ดีเซ ลพรีเมี่ ยม ลิตรละ 32.86 บ าท

หมายเ หตุ: ร าค าอ้ างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตรวจสอบร าค า ณ สถานีเติ มน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้ างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุ งท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่ งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.