อุตุฯเตื อนร ะวังพ ายุ ฝนตกหนั ก49จังห วัด

วันที่ 23 พ.ค. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่ วโมงข้ างหน้ า ระบุว่า มร สุมตะวั นตกเฉี ยงใต้

ที่พัดปกค ลุมท ะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่ าวไทย เริ่ มมีกำลังแ รงขึ้น ทำให้มีฝ นตกหนั กบ างแห่งในภ าคใต้

ขอให้ปร ะชาช นบริเว ณดังกล่ าวระวั งอันตร ายจากฝนต กหนักที่อาจจะเกิ ดขึ้นในระยะนี้ สำหรับทะเ ลอันด ามันตอนบน

ตั้งแต่จังหวัดพั งงาขึ้นมาคลื่ นสูง 2-3 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้ าคะนองคลื่ นสูงมากกว่า 3 เม ตร

ตั้งแต่จังหวั ดภูเก็ ตลงไปคลื่ นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้ าคะนองคลื่ นสู งประม าณ 2 เมตร

ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่ นสูงประมาณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองค ลื่นสู งมากกว่า 2 เม ตร

และอ่าวไทยตอนล่ างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทย เพิ่มความร ะมัดร ะวังในการเดินเรื อบริเว ณที่มีฝนฟ้ าคะนอง

ส่วนเรือ เ ล็กบริเวณทะเ ลอันดามันตอนบนคว รงดออกจากฝั่ งในระยะนี้ไว้ด้วย

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมอ่าวเบ งกอลตอนบน ค าดว่าจะทวีกำลังแ รงขึ้นเป็นพายุไซโคลน

ในช่วงวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2564 ทำให้มร สุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแร งขึ้น

ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเ กิดขึ้น ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกล าง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่ งนี้