รมว.แ รงง านเปิ ด 3 ทางเลื อก คื นเงิ นประกันสังค ม

เป็นหนึ่ งข่ าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเมื่อ น.ส.บุปผา เรื องสุด ผู้ตร วจร าชการกระทร วงแ รงง าน

ในฐานะประธ านค ณะกรรมการแ ก้ไขพระร าชบั ญญัติประกันสังคม เปิ ดเผ ยว่า นายสุช าติ ชมกลิ่น รมว.แร งง าน

เห็นชอบให้มีการปรั บแก้กฎหมายประกันสั งคมเพื่อบรรเทาความเดื อดร้ อนของผู้ปร ะกันตนที่ได้รับผลกระท บจากการแพ ร่กระจ าย

CV19 รวม 3 แนวทาง ประกอบด้วย

1. ขอเลื อก รับเงิ นจากกองทุนบำเห น็จหรือบำน าญชร าภาพ จากเดิมที่กฎหมายระบุว่า หากผู้ประกันตนส่งเงิ นสมทบมาเกิ นกว่า 15 ปี

จะได้รับบำน าญโดยอัตโนมัติ ซึ่ งผู้ประกันตนบ างส่วนต้องการเลือกใช้บำเห น็จ 2. ขอคืน เงิ นบ างส่วนนำมาใช้ดำรงชีพ

หรือนำไปลงทุนทำงานอื่น ๆ ในช่วงที่ไม่มีงานทำ หรือเกิ ดวิกฤตหรือเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ถูกเลิ กจ้ างง าน

เช่น กร ณีได้รับผลกระท บจาก CV19 โดยผู้ประกันตนสามารถเรี ยกขอใช้เงิ น บ างส่วน ก่อน แต่ต้องไม่มากกว่า 30%

ของเงิ นสะสมบำห น็จบำน าญชร าภาพ หรือไม่เกิน 3,000 บ าท/เดือน

3. ขอกู้ โดยใช้วงเงิ นสะสมของผู้ประกันตนในส่วนของเงิ นสะสมบำเหน็ จบำนาญ ช ร า ภาพมา ค้ำประกัน เงิ นกู้

ให้ผู้ประกันตนที่เดื อดร้ อน ซึ่ งส่วนนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาของสถ าบั นการเ งิน

ทั้งนี้ หลังจากกระทรวงแ รงงานเห็นชอบร่างกฎหมายแ ก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกันสังคมแล้ว ได้เปิ ด ประชาพิจารณ์

รับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในช่วงเดือน เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา โดยเชิ ญผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องทั้งองค์กรลูกจ้าง-นายจ้ างเข้าร่วม

ขณ ะเดียวกันก็ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่ปรับแ ก้กฎหมายพบว่า จำนวนผู้เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในการแ ก้ไขกฎหมายดังกล่าว

มีสั ดส่วนใกล้เคียงกันมากที่ 50:50 ฉะนั้นในขั้นตอนการพิจารณาและปรับแ ก้ไข จะต้องรอบคอบรัดกุมมากที่สุด

เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิ ทธิประโย ชน์ในการดูแลเยี ยวย าผลกระท บจาก CV19 อย่ างเท่าเที ยมกัน

อย่ างไรก็ตาม แม้จะมีการแ ก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังค ม แต่ผู้ประกันตนยังค งได้รับสิ ทธิประโย ชน์เช่นเดิม

เช่น สิ ทธิในการได้รับการเยี ยวย าว่างงาน สิท ธิในการรักษ าพย าบ าล เป็นต้น ขั้นตอนต่อไปคือ

นำร่ างกฎหมายดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณ ะกรรมการบริห าร (บอร์ด) สำนักงานประกันสังค ม (สปส.) ภายในเดือน พ.ค.นี้

หากบอร์ดเห็นชอบ รมว.แร งง านจะนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมครม.ในเดือน มิ.ย. 2564

จากนั้นจะจัดทำร่ างกฎหมายฉบับสมบู รณ์เสนอที่ประชุมสภาพิจารณา ก่อนประกาศบั งคั บใช้เป็นกฎหม าย

นายสุช าติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน

นายพนัส ไท ยล้วน ประธานสภาองค์กรลูกจ้ างแร งง านแห่งประเทศไทย ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ที่ สปส.จะแ ก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังค ม

ให้ผู้ประกันตนนำเ งินสมทบบำเห น็จบำนาญ ช ร า ภาพมาใช้ก่อนได้ เพร าะถ้ากลุ่ มผู้ใช้แ รงง านที่มีร ายได้ไม่สูงมาก นำเ งินอน าคตมาใช้

จะมีความเสี่ ยงอย่ างมาก

ถ้าผมเป็นบอร์ดประกันสังค ม ผมไม่ให้ร่ างกฎหมายนี้ผ่านแน่นอน คนรุ่นให ม่ ๆ ยังไม่เข้าใจว่า

ความมั่นค งทางการเงิ นในบั้นปล ายของชีวิ ตมีความสำคัญมาก มองแค่เพี ยงต้องมีเงิ นใช้คล่องมือ สปส.จึงต้องให้ความรู้ผู้ประกันตน

ให้เห็นความสำคัญของการเก็บออม เพื่อให้มีเงิ นใช้จ่ายแม้ว่าไม่มีงานทำ

ผู้สื่อข่ าวร ายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับสถ านะทางการเงิ นของกองทุนประกันสังค ม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

กองทุนมีเงิ นลงทุนสะสมรวมทั้งสิ้ น 2,213,478 ล้ านบ าท แบ่งเป็น เงิ นสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง รั ฐบ าล

เพื่อนำไปลงทุนสุ ทธิ 1,459,317 ล้ านบ าท กำไรจากการลงทุน 754,161 ล้ านบ าท มีหลักทรั พย์เสี่ ยง 23%

หลักทรั พย์มั่นค งสูง 77% ส่วนของเงิ นออมชร าภาพอยู่ที่ 1,977,646 ล้ านบ าท

ยอดเงิ นออมเฉลี่ยของผู้ประกันตนที่ออมไว้กับกองทุนประกันสังค ม 153,475 บ าท/คน โดยช่วง 3 เดือนแรกปี 2564

ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ 17,476 ล้ านบ าท ขณ ะที่ผลตอบแทนการลงทุนปี 2563 ทั้งปีอยู่ที่ 59,188 ล้ านบ าท

ขอบคุณข่ าวจาก หนังสือพิ มพ์ ประชาช าติธุรกิจ