เต รียมเฮ คลั งฯ ให้เงิ นส ดปชช.คนละ 5,000 บ าท

เรี ยกได้ว่าเป็นข่ าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณ ะนี้ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. เวลา 09.20 น.

ที่รั ฐสภา มีการประชุ มวุฒิสภา โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธ านวุฒิสภา ทำหน้ าที่ประธ านในที่ประชุ ม

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้เปิดให้ ส.ว.ลุกขึ้นปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ

โดย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. กล่าวว่า ตนขอเสนอเรื่ องการใช้งบประมาณ พ.ร.ก.กู้เงิ น 7 แส นล้ านบ าท

ซึ่ งโครงการเยี ยวย าต่างๆของรั ฐบ าลที่ผ่านมา อาทิ โครงการเร าช นะ โครงการเร ารักกัน โครงการคนละครึ่ ง ถือเป็นโครงการที่ดี

แต่มุ่งหวังกระตุ้นเศร ษฐกิจเพี ยงอย่ างเดียว แต่ 1 ปีที่ผ่านมากลับมีประชาช นถูกดำเนินค ดีความหล ายค ดี

และถูกกล่าวหาเรื่ องการข ายสิ ทธิของเขา เพร าะเข าต้องการเงิ นไปใช้ห นี้ต่างๆ เช่น จ่ายค่ าบ้ าน ค่ าน้ำ ผ่อนรถ

แต่รั ฐบ าลกลับให้เงิ นไปซื้ อของ ซื้ อขนม ซื้ อข้าวสาร อาหารแห้ ง ซ้ำแล้วซ้ำอีก

ดังนั้น รั ฐบ าลค วรพิจารณางบประมาณกู้เงิ นที่จะออกมานี้ให้ดี และตนขอเสนอให้ส่วนหนึ่งเป็นเงิ นส ดแจกประชาช นคนละ5,000 บ าท

เพื่อไปทำอย่ างอื่นที่เขามีความต้องการ รวมถึงยังช่วยกระตุ้นเศร ษฐกิจได้อีกด้วย

ซึ่ งรั ฐบ าลต้องคิดถึงความต้องการของประชาช นที่ได้รับผลกระทบ อย่ าคิดว่าเงิ นจะหมุนเงิ นวงรอบเท่าไหร่อย่ างเดียว

จึงฝากถึงนายกรั ฐมนตรีและกระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาช นให้ตรงเป้าและตรงใจผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่ างแท้จริง