คนแ ห่รี บข ายท องหลังเห็ นร าค าทองล่ าสุดวันนี้

ร าค าทองคำล่ าสุดวันนี้ วันจั นทร์ที่ 26 พฤ ษภาคม 2564 ประก าศร าค าค รั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด)

เมื่อเ วลา 09.24 นาทีที่ผ่ านมา ร าค าทองคำปรั บพุ่ งขึ้นอยู่ที่ 100 บ าท

พุธที่ 26 พฤ ษภาคม 2564 ประก าศร าค าครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.30 น.

ปรั บขึ้น 100 บ าท เมื่อเที ยบกับประกาศร าค าซื้ อข ายครั้งเดี ยวของวันเส าร์ ที่ปรับขึ้น 50 บ าท

ทุบสถิ ติสูงสุดใหม่ของปี ซึ่งเป็นระดั บสูงสุดในรอบ 6 เดือน ส่วนสัปด าห์ที่แล้วร าค าท องปรั บขึ้นรวม 600 บ าท

ร าค าทองคำแท่ง รั บซื้ อบ าทละ 27,900.00 บ าท ข ายออกบ าทละ 28,000.00 บ าท

ในส่วนของ ร าค าทองรูปพ รรณ รับซื้ อบ าทละ 27,394.12 บ าท ข ายอ อกบ าทละ 28,500.00 บ าท