ร าค าน้ำมันล่ าสุดวันนี้ตร วจดูร าค าก่อนเ ติม

ร าค าน้ำมันปร ะจำวันนี้ (26 พ.ค.) อ้ างอิงข้อมู ลจาก ปั๊ มน้ำมันบ างจาก แก๊ สโซ ลฮ อล์ 95

จำหน่ ายที่ร าค าลิ ตรละ 27.35 บ าท ส่วนแก๊ สโซ ลฮอล์ 91 จำหน่ ายที่ร าค าลิ ตรละ 27.08 บ าท

ด้านร าค าดีเซ ลวันนี้ ดีเ ซล B10 จำหน่ ายที่ร าค า 24.49 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 27.49 บ าท

และดีเ ซลพรีเมี ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 32.26 บ าท

ขณะที่ร าค าน้ำมันพรุ่ งนี้ ยังไม่มีประก าศเป ลี่ยนแป ลง ตามข้อมูลล่าสุดเ มื่อเวลา 8:30 น. ที่ผ่ านมา

ส รุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบ นซิน-แ ก๊สโซ ฮ อล์

• แก๊สโ ซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.35 บ าท

• แก๊ สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.08 บ าท

• แก๊ สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 25.84 บ าท

• แก๊ สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.59 บ าท

ดีเ ซล

• ดีเ ซล B7 ลิตรละ 27.49 บ าท

• ดีเ ซล B10 ลิตรละ 24.49 บ าท

• ดีเ ซล B20 ลิตรละ 24.24 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ ยม ลิตรละ 32.26 บ าท

หมายเ หตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตรวจสอบร าค า ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.