ข่าวล่าสุดย กเลิ กโค รงการเร าช นะ

ข่าวล่าสุดย กเลิ กโค รงการเร าช นะ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาค ม เรื่องเล่าจาก Social Hunter Reborn V3 เตือน จับจริงรับแลกเ งินเร าช นะ

คนที่โก งโครงการเยียวย า รั ฐและคนที่กำลังคิดอย ากจะทำ อ่านก่อน เรื่องเล่าจาก Social Hunter Reborn V3

กุ๊กโดนแล้วนะคะกับโครงการเร าช นะ ทั้งๆที่ไม่ได้ กงเลย ซื้อข ายจริงหน้าร้ าน100% แต่โดนแจคพอตระงั บสิ ทธิ์

เข้ารอบมาในกลุ่ม2,744ร้ านค้ า (คิดว่าโดนสุ่มตรวจ) และเมื่อเข้ามาในกลุ่ม จึงรู้ว่า เค้ าฟันมาตั้งแต่โครงการก่อนๆแล้ว

โดยเค้ าจะระงั บสิ ทธิ์และให้ส่งหลักฐานชี้แจงโต้แย้งทั้งหมด ถ้าเค้ าเชื่ อก็ปลดล๊อคให้แต่ถ้าเค้ าไม่เชื่ อ

ก็หมายศ าลมาค่ะ มีคนโดนอายัดเงิ นงวดสุดท้ายก่อนระงั บหลักแสน และหากชี้แจงไม่ผ่ านครุฑก็จะบินมาถึงหน้าบ้ านท่าน

และก็จะโดนเรียกเงิ นจากโครงการคืน ส่วนที่กุ๊กโดนรอบนี้ เพร าะมีความผิดปกติในส่วนของ

ระยะทางจากเครื่องรับและเครื่องแสกนจากลู กค้ าในการซื้อขายมากกว่า 7000 กิโลเมตรต่อวัน

จุดนี้ใครที่รับแลกเ งินออนไลน์ ก็จะเข้าข่ายให้ตรวจสอบ แต่ของกุ๊กคือ กุ๊กแสกนจากหน้าร้ าน2จังหวัด

แต่ใช้ถุงเงิ นเดียวกัน ซึ่งกุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเค้ าอนุโลมให้กับร้ านค้ าออนไลน์

หรือคนที่ต้องขับรถไปส่งสิ นค้ ให้ลู กค้ าได้ไหมอย่ างไร เพร าะเจ้าหน้าที่บ างคนบอกอนุโลม แต่บ างคนบอกไม่ได้

อีกเรื่องที่โดนและต้องชี้แจง คือมีการโอนเงิ นกลับไปยังลู กค้ า ที่เข้ามาแสกนกับถุงเงิ นของเร า

โดยตรวจสอบจากทุกบัญชีที่เป็นชื่อเดียวกับถุงเงิ นนั้นและกุ๊กก็โดน เพร าะพนักงานกับพ่ อแ ม่กุ๊กแสกนซื้อของในร้ าน

และกุ๊กโอนเงิ นกลับไปตอนสิ้ นเดือน เพร าะจ่ ายเงิ นเดือนให้พนักงานและพ่ อแ ม่

วันนี้กุ๊กส่งเอกสา รไปหมดแล้วเท่าที่จะสามารถรวบรวมได้จากบนมือถือ ก็ไม่รู้เค้ าจะเชื่ อไม่เชื่ อ จะโดนอะไรบ้ าง

จะชี้แจ้งผ่ านไหม ครุฑจะกระพือปีกมาหาไหม แต่ก็อุ่นใจเพร าะเร าก็ไม่ได้โก งจริงๆอ่ะ อีกไม่กี่วันคนละครึ่ ง

และเร า ช นะรอบใหม่กำลังจะมา ฝากเตือน ฝากบอกต่อๆกันไปนะคะ ใช้งานไปตามระบบ อย่ าโก งเลย

ถ้าไม่เนียนครุฑบินมาขอเงิ นคืนจริงๆค่ะ มันจะได้ไม่คุ้มเสี ย เพร าะเค้ าทยอยตรวจสอบย้อนหลังเรื่อยๆ

ขนาดกุ๊กไม่ได้โ กงยังโ ดนเ ฉยเล ยเห้ อปี2564 ดุช ะมัด