เ ฮกันทั้งปร ะเ ทศ ข่ าวดี ผู้ปร ะกันตน

นางส าวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำน วยการสำนักสิ ทธิประโยช น์ ในฐ านะรองโฆ ษกสำนักง านประกั นสังคม เปิ ดเ ผยว่า

จากสถ านการณ์การแพ ร่ของcv ในปั จจุบันมีสถ านประกอบกิ จการหล ายปร ะเภทได้รับผลกร ะทบ

ต้องปิ ดหรือห ยุดประก อบการส่ งผลต่อผู้ประกันตน ต้องห ยุดงานชั่ วคร าวสำนักงานประกันสั งคมมี

ความพร้ อมรองรับการให้บริการจ่ ายสิ ทธิประโยช น์กรณีว่ างงานเนื่ องจากเห ตุสุดวิสั ยแ ก่ลู กจ้ าง ผู้ประกันตน

นางส าวลัดดาชี้แ จงว่า ลู กจ้ างซึ่งเป็นผู้ประกั นตนที่จะได้รับสิ ทธิดังกล่ าวต้องส่งเ งินสมท บครบ 6 เดือนใน 15 เดือน

ผู้ประกั นตนไม่ได้ทำงานเ นื่องจากต้องกั กตัวหรือเฝ้ าร ะวังการแ พร่ cv ทำให้ไม่ได้รับค่ าจ้ างในระหว่ างนั้น

หรือลู กจ้ างไม่ได้ทำงานเนื่ องจากน ายจ้ าง หยุดปร ะกอบกิจก ารไม่ว่าทั้งห มดหรือบ างส่ วนเนื่ อง

จากทางร าชการมีคำสั่ งให้ปิดสถ านที่เป็นการชั่ วคร าวเพื่อป้องกันการแ พร่ของโ รคติ ดต่อ

อันตร ายตามกฎหม ายว่าด้วยติ ดต่อ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจก ารได้ตามป กติและ

ผู้ประกั นตนไม่ได้รับค่ าจ้ างในระหว่างนั้นมีสิ ทธิได้รับประโยช น์ท ดแทนกรณีว่ างงาน

เนื่ องจากเ หตุสุดวิสั ยในอัตร าร้อยละ 50 ของค่ าจ้ างร ายวัน ไม่เกิน 90 วัน