คลั งเอาจริ ง ระงับสิ ทธิ เร าช นะ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิ ดเผ ยความคืบหน้าของโครงการเร าช นะว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กระทรวงการคลังได้ตรวจพบธุรกรรมที่เข้าข่ายฝ่าฝืนหลักเก ณฑ์

หรือเงื่ อนไขของโครงการ จึงได้ทำการระงับสิ ทธิ์ชั่ วคร าวการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการจำนวน 7 ร ายเพิ่มเติม

จากที่ได้มีการระงับสิท ธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการแล้ว 2,905 ร าย เนื่องจากตรวจพบธุรกรรมที่เข้าข่ายมีความผิดปกติ

หรือเข้าข่ายผิ ดหลั กเก ณฑ์หรือเงื่ อนไขของโครงการเร าช นะ เช่น การรับแลกวงเงิ นเป็นเงิ นสด เป็นต้น

กระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือประชาช นในการแจ้งเบ าะแสของผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว และขอเรียนว่า

กระทรวงการคลังจะเข้มงวดในการติดตามตรวจสอบประชาช นและผู้ประกอบการที่กระทำการเข้าข่ายผิ ดหลักเก ณฑ์หรือเงื่ อนไขของโครงการอย่างใกล้ชิ ด

โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งช าติ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ เป็นต้น

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขย ายผลการสื บสวนสอบสวนเพื่อดำเนินค ดีต่อไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาช นและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงการคลังปฏิบัติตามหลักเก ณฑ์หรือเงื่ อนไข

ของแต่ละโครงการอย่ างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เ สียสิ ทธิ์การเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรั ฐในอน าคต และถูกดำเนินค ดีตามกฎหมาย

สำหรับผู้ประกอบการที่ถูกระงับสิ ทธิ์ชั่ วคร าวการเข้าร่วมโครงการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 7 ร าย

ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง (โครงการเร าช นะ) ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ตามข้อความแนะนำที่ปร ากฏขึ้นในแอปพลิเคชั น “ถุงเงิ น” หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลัง

จะดำเนินการตามหลักเก ณฑ์ว่าด้วยวิธีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเร าช นะต่อไป

ทั้งนี้ ความคืบหน้าของโครงการเร าช นะ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มีผู้ได้รับสิท ธิ์รวมทั้งสิ้ นจำนวน 32.9 ล้ านคน

คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้วกว่า 205,987 ล้านบ าท และมีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงการฯ

ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงิ นสิ ทธิ์เดิม จำนวน 7,000 บ าท แล้ว จำนวน 25.6 ล้ านคน

ซึ่ งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศ รษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชั น ถุงเงิ น

ร้ านค้ าคนละครึ่ งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเร าช นะ รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บ ริการที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ

จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

มีร ายละเอี ยดดังนี้ 1) ประชาช นกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้ านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เป็นต้นมา จำนวน 73,965 ล้ านบ าท

2) ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั น เป๋าตัง ในโครงการเร าเที่ ยวด้วยกันและคนละครึ่ ง

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิ ทธิ์ร่วมโครงการเร าช นะ

แล้ว จำนวน 16.8 ล้ านคน และมีการใช้จ่ายวงเงิ นสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 116,315 ล้ านบ าท

และ 3) ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้ านคน

มียอดใช้จ่ายวงเงิ นสิท ธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,707 ล้ านบ าท