7 จังหวัด ระวัง พายุไซโค ลน ย าอาส

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า พายุไซโคลน ย าอาส บริเ วณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

เมื่อเวลา 10.00 น. พายุไซโคลน ย าอาส บริเ วณอ่าวเบงกอลตอนบน พายุมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.3 องศาเหนือ

ลองจิจูด 89.7 องศาตะวันออก กำลังเคลื่ อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 8 กม./ชม. ความเร็วสูงสุด

ใกล้ศู นย์กลางประมาณ 65 กม/ช ม ค าดว่าจะเคลื่ อนขึ้ นฝั่งบริเ วณประเทศอินเดียตอนบนในช่วงวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแร งขึ้น

และภาคใต้มีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

จากพายุ ดังกล่าว ขอให้ประชาช นบริเว ณภาคใต้ ระ วังอันตร ายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแ รง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร

ส่วนบริเ วณอ่าวไทยตอนบนทะลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรื อบริเ วณทะเลอันดามันค วรง ดเ ว้นการเดินเรือ

ส่วนชาวเรือบริเ วณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระ วัง

จึงขอให้ประชาช นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า

หรือสายด่ วนพย ากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่ วโมง

ประก าศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทย าจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น.

(ลงชื่อ) ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

(นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า