ร าค าทองวันนี้ ลดฮวบ 2 วันติ ด

ร าค าทองวันนี้อังค ารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศร าค าครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด)

เมื่อเวลา 09.28 น. ปรั บลดลง 50 บ าท เมื่อเที ยบกับประกาศร าค าซื้ อขายครั้งสุดท้ายของวันจันทร์

ที่ทั้งวันมีการประกาศร าค าทองทั้งหมด 4 รอบ รวมร าค าปรับลดลง 50 บ าท โดยตอนเปิ ดตลาดร าค าสามารถขึ้ นแตะ 28,000 บ าท

ร าค าซื้ อขายทองคำในประเทศชนิ ด 96.5% วันอังค ารที่ 25 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าค าทองรูปพรรณ ขายออกบ าทละ 28,300

รับซื้ อบ าทละ 27,197.04

ร าค าทองแท่ง ขายออกบ าทละ 27,800

รับซื้ อบ าทละ 27,700

ร าค าซื้ อขายทองคำในประเทศชนิ ด 96.5% วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้าย)

ร าค าทองรูปพรรณ ขายออกบ าทละ 28,350

รับซื้ อบ าทละ 27,257.68

ร าค าทองแท่ง ขายออกบ าทละ 27,850

รับซื้ อบ าทละ 27,750