ได้เ งินแล้ว ตร วจสอ บที่นี่ เงิ นประกันร ายได้เก ษตร ปร ะกันร าค าข้ าว

ล่ าสุด กร มการค้ าภายใน ออก ประก าศคณะอนุกร รมการกำกั บดูแลและกำหนดเก ณฑ์กลา งอ้ างอิงโค รงการ

ปร ะกันร ายได้เก ษตรกรผู้ปลู กข้ าว เรื่ องกำหนดร าค าเก ณฑ์กลางอ้ างอิง และการช ดเ ชยส่วนต่างร าค าตาม

โค รงการประกันร ายได้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้ าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 28)

ร ายละเอี ยดระบุถึง เงิ นส่วนต่างข้ าว การชดเ ชยเ งินส่ วนต่าง ดังนี้

มติที่ปร ะชุม ครั้งที่ 19/2564 เมื่ อวันที่ 17 พฤ ษภาคม 2564 รอ บที่ 1 (งวดที่ 28)

เห็ นชอบการกำหนดร าค าเกณฑ์กลางอ้ างอิงและการชดเ ชยส่ วนต่างร าค าให้เกษ ตรกรผู้ปลู ก

ข้า วปี 2563/64 งว ดที่ 1 รอบที่ 28. . . จึงออกปร ะกาศ ดังนี้

เงิ นส่ว นต่างข้ าว งวด 28

ร าค าประกันข้ าว

ร าค าเก ณฑ์กล างอ้ างอิง เพื่อใช้ในการชดเช ยส่วนต่ างตามโ ครงการปร ะกันร ายได้

เกษ ตรกรผู้ปลู กข้ าว 2563/64 รอ บที่1 งว ดที่ 28 ให้แ ก่เก ษตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนเกษ ตรกรผู้ปลู กข้ าว

ปีการผลิต 63/64 ที่ระบุวันที่ค าดว่าจะเก็ บเกี่ ยวตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤ ษภาคม 2564

สำห รับข้ าวเปลื อกช นิดต่าง ณ คว ามชื้ นไม่เกิน 15% ดังนี้ดั งนี้

ข้ าวเป ลือกหอมมะลิ สิ้ นสุดฤดูการเ ก็บเ กี่ยว

ข้ าวเปลื อกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,559.60 บ าท

ข้า วเปลื อกเจ้า ตันละ 9,280.57 บ าท

ข้าวเปลื อกหอมปทุม ตันละ 10,663.72 บ าท

ข้าวเป ลือกเหนี ยว ตันละ 10,630.74 บ าท

ร าค าชดเช ยข้ าว

การช ดเ ชยระหว่างร าค าประกันร ายได้กับร าค าเกณฑ์ก ลางอ้างอิง มีอัตร าส่วนต่างที่ ธ.ก.ส.

ใช้ในการจ่ ายให้แก่เกษ ตรกรผู้ปลู กข้ าว สำหรับการจ่ ายเ งินงวดที่ 28 ในวันที่ 17 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

ข้ าวเปลื อกหอมมะลิ สิ้ นสุดฤดูการเก็ บเกี่ยว

ข้า วเป ลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,440.40 บ าท

ข้า วเป ลือกเ จ้า ตันละ 719.43 บ าท

ข้าวเป ลือกห อมปทุม ตันละ 336.28 บ าท

ข้าวเป ลือกเห นียว ตันละ 1,369.26 บ าท

ประก าศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2564

ตร วจสอบ เช็ คเงิ นประกันร ายได้เกษต รกร ผ่านเว็ บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ โดยกรอกเ ลขประจำตัวประชาช น