เผ ยวิธีใช้แอพฯ เป๋าตัง ถุงเงิ น ใช้ เร าช นะ

“เร าช นะ” มาตรการจากภาครั ฐที่ออกมาเพื่อเยี ยวย าประชาช น โดยเฉพาะผู้มีร ายได้น้อย อาชีพอิสระ

เกษ ตรกร อาชีพรับจ้าง กลุ่มบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บั ตรคนจน) รวมถึงกลุ่มที่เค ยได้รับมาตรการคนละครึ่ง

หรือเร าเที่ยวด้วยกัน ซึ่ งสามรถลงทะเบี ยนเร าช นะและตร วจสอบสิท ธิเร าช นะ ผ่านเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

สิ่ งสำคัญที่ข าดไม่ได้สำหรับผู้ที่ได้สิท ธิ “เร าช นะ” คือแอพพลิเคชั่ น “เป๋าตัง”

ที่สามารถเข้าสู่ระบบจ่ายเงิ นของภาครั ฐสู่ประชาช นที่เรียกว่า “G-wallet” ได้

วิธีใช้แอพฯ “เป๋าตัง” ผ่าน “G-Wallet” มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่หน้าการใช้งานสิ ทธิ “เร าช นะ” แล้วกดเลือกแถบที่เขียนว่า “สแกน QR เพื่อใช้สิ ทธิ”

2. จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าจอสแกน QR เร าช นะ จากร้ านถุงเงิ น ยื่ นกล้องมือถือไปสแกนบนสัญลั กษณ์ QR Code

3. ตรวจสอบยอดเงิ นของสิ นค้ าและบ ริการว่าจำนวนเงิ นที่เร าจะจ่ายถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกด “ยืนยันการใช้สิท ธิ”

4. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันการใช้สิท ธิ

5. ชำระเงิ นเรียบร้ อย ระบบจะโชว์สลิปหลักฐานการใช้สิท ธิ

สำหรับร้ านค้ า-ผู้ให้บ ริการ จะต้องมีแอพพลิเคชั่ น ถุงเงิ น จึงจะสามารถรับสิท ธิมาตรการเร าช นะได้ิทั้งนี้สำหรับ

วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่ น ถุงเงิ น แยกเป็นการรับเ งินจาก 2 รูปแบบ คือ

1.บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

– เข้าไปที่แอพพลิเคชั่ นถุงเงิ น เลือกรับเงิ นผ่านโครงการเร าช นะ

– กดเลือกบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

– สแกนบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐของผู้มาใช้สิท ธิ

– กรอกจำนวนเงิ น

– ยืนยันการชำระเงิ น

– ใส่ PIN บั ตรคนจน หรือสแกนหน้าของผู้ถือบั ตรคนจน

– ระบบจะแสดงผลการทำร ายการ

2.แอพพลิเคชั่ นเป๋าตัง (G-Wallet)

– เข้าไปที่แอพพลิเคชั่ นถุงเงิ น เลือกรับเงิ นผ่านโครงการเร าช นะ

– เลือกเป๋าตัง (G-Wallet)

– กรอกจำนวนเงิ น

– ระบบจะแสดง QR รับเงิ น

ขณ ะที่วิธีการตร วจสอบรายการรับเงิ นจากแอพพลิเคชั่ นถุงเงิ น สามารถเลือกตรวจสอบได้ทั้งการตร วจสอบในวันนั้นที่รับเ งิน

หรือสามารถตรวจสอบย้อนหลัง โดยเข้าไปที่แอพพลิเคชั่ นถุงเ งิน โดยเลือกร ายการย้อนหลัง และเลือกแสดงร ายการรับเงิ นของเมื่อวาน

หลังจากนั้นสามารถเลือกประวัติการรับเงิ นย้อนหลังได้