มาแล้ว สิ นเชื่ อ cv-19 ให้คนละ 10,000 บ าท

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.64 เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ร ายงานว่า จากสถ านก ารณ์การแพ ร่cv-19

ประชาช นในหลายอาชีพได้รับผลกระทบมากจนขาดร ายได้ ที่ประชุม ครม. ล่าสุด

จึงอนุมัติให้ ธ.ออมสิ น และ ธกส. ออกสิ นเชื่ อวงเงิ นแห่งละ 10,000 ล้านบ าท

เพื่อให้ประชาช นนำไปใช้เพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตชั่ วคร าว

ผู้มีสิท ธิขอสิ นเชื่ อนี้ ได้แก่ ผู้มีร ายได้ประจำ (ที่ไม่ใช่จากภาครั ฐหรือรั ฐวิสาหกิจ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เก ษตรกรร ายย่อย หรือลูกจ้างในภาคเก ษตร ที่ได้รับผลประทบจากcv-19

มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

สำหรับวงเงิ นสิ นเชื่ อกำหนดให้ร ายละไม่เกิ น 10,000 บ าท ปลอดชำระเงิ นต้นและด อกเบี้ย 6 งวดแรก

ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิ น 3 ปี

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ ธนาค ารออมสิ น และ ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศ