เงิ นเข้าแล้ว เผ ยวิธีตร วจสอบสถ านะ รับเงิ นเยี ยวย า ม.33

เงิ นเข้าแล้ว เปิ ดวิธีตร วจสอบสถ านะ รับเงิ นเยี ยวย า ม.33

สำหรับ ม.33 เร ารักกัน แบ่งจ่ายร ายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท ทุกวันจันทร์ เข้าแอพพลิเคชั่ นเป๋าตัง

โดยไม่ต้องลงทะเบี ยนให ม่ หรือเข้าบั ตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ด สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ภาพรวมทั้งโค รงการ

ครม.ได้เพิ่มวงเงิ นในโค รงการอีก 1.17 หมื่นล้านบ าท ครอบคลุมกลุ่มที่ได้รับสิ ทธิทั้งหมด 8.11 ล้านคน

โดยประชาช นสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วิธีตร วจสอบสถ านะเงิ นเยี ยวย า “ม.33 เร ารักกัน” ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

1.) คลิกเข้าไปที่ “ตร วจสอบสถ านะผู้ได้รับสิ ทธิ”

2.) กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ หมายเลขบั ตรประจำตัวประชาช น 13 หลัก ชื่อ-นามสกุล รวมถึงวันเดือนปีเกิ ด

3.) คลิกที่ปุ่มตร วจสอบสถ านะ

4.) ระบบจะแสดงข้อมูลการจ่ายเงิ นเยี ยวย า

วิธีตร วจสอบสถ านะ “ม.33 เร ารักกัน” แอพลิเคชั่ น “เป๋าตัง”

1.) เปิ ดแอพลิเคชั่ น “เป๋าตัง”

2.) เลือกเมนู G-Wallet

3.) กดเลือกเมนู โครงการ “ม.33 เร ารักกัน”

4.) แอพฯ เป๋าตัง จะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเงิ นคงเหลือในโครงการฯ พร้อมปุ่มกด สแกน QR เพื่อใช้สิท ธิ

ไทม์ไลน์การโอนเงิ นเยี ยวย าโครงการ “ม.33 เร ารักกัน” : โอนเงิ นเข้าแอพพลิเคชั่ น “เป๋าตัง” ดังนี้

– วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บ าท

– วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บ าท